Subsidie algemeen

De gemeente verleent soms subsidie aan inwoners en organisaties die in Dordrecht werken aan bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van onze stad.

Subsidie tijdens cononavirus
  • Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht

Op 5 januari 2021 heeft het college de Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht verlengd voor het jaar 2021. Hiermee komen we alle gesubsidieerde instellingen en organisatoren in deze crisis tegemoet. Ook zij die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van subsidie. 
Wij begrijpen dat u uw activiteiten en/of prestaties niet of niet helemaal kunt uitvoeren. Of dat u deze zelfs naar een ander moment moet verplaatsen. De kans is groot dat u hiervoor al wel kosten gemaakt heeft. Of heeft u door de coronacrisis last van het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomsten. 
U mag uw situatie via e-mailadres aan het Subsidiebureau kenbaar maken. Wij bekijken dan hoe de gemeente u tegemoet kan komen. 
 

  • Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 – 2022 

Het college heeft ook de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021 – 2022 vastgesteld. Hiermee komen we sportverenigingen tegemoet als dit noodzakelijk is. De aanhoudende beperkingen raken sportverenigingen in hun exploitatie waardoor financiële tekorten kunnen ontstaan. 
Met deze regeling mogen sportverenigingen een subsidieaanvraag doen over het jaar 2020 en over het jaar 2021. Bij de aanvraag voegt u een berekening toe voor het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt. Als u een aanvraag over 2020 indient, voegt u daarnaast de jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting over 2021 toe.  

  • Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele instellingen Dordrecht 2021

Het college heeft ook de Regeling COVID-19 gerelateerde subsidiëring culturele instellingen Dordrecht 2021 vastgesteld. Hiermee komen we culturele instellingen, die geen subsidie van de gemeente ontvangen, tegemoet als dit noodzakelijk is. De aanhoudende beperkingen raken culturele instellingen in hun exploitatie waardoor financiële tekorten kunnen ontstaan. 
Met deze regeling mogen culturele instellingen een subsidieaanvraag doen over het jaar 2020 en over het jaar 2021. Bij de aanvraag voegt u onder andere een berekening toe voor het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt. Ook stuurt u de jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting over 2021 mee.  
 

Digitale aanvraag subsidie

Aanvragen

Op de subsidiepagina van uw keuze vindt u het digitale formulier waarmee u de subsidie aanvraagt. Hiervoor gebruikt u:

  • DigiD als u subsidie namens een persoon aanvraagt
  • eHerkenning als u subsidie aanvraagt namens een organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting)

U krijgt uiterlijk binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag, bericht van ons.

Voor alle subsidieaanvragen geldt onze privacyverklaring

Beschikbaar subsidiegeld

Elk jaar bepaalt de gemeente hoeveel geld zij beschikbaar stelt voor subsidies. Voor een aantal subsidies geldt een maximum, het subsidieplafond. In de huis-aan-huisbladen en via onze website maakt zij dit bekend. Als het maximum bereikt is, geeft de gemeente geen subsidie meer.

Subsidieonderdeel staat er niet bij

Staat uw subsidie niet bij 'Soorten subsidies'? Dan vraagt u subsidie aan met het digitale formulier 'Subsidie algemeen'. De gemeente kijkt bij elke aanvraag of subsidie mogelijk is. Let op de volgende aanvraagtermijnen:
•    subsidie voor jaarlijkse activiteiten vraagt u voor 1 oktober aan. De gemeente geeft zo'n  subsidie vooraf. Als u bijvoorbeeld voor 2022 subsidie wilt, vraagt u dit voor 1 oktober 2021 aan. Schoolbesturen dienen de aanvraag voor 1 juni van het betreffende schooljaar in
•    voor alle andere activiteiten levert u de aanvraag minimaal 8 weken voor de start van de activiteit in

Digitale aanvraag subsidie algemeen

Subsidies via andere overheden

U kunt niet alle subsidies via de gemeente aanvragen. Voor sommige subsidies kunt u alleen bij andere overheden terecht.
Voorbeelden hiervan zijn:

Meer informatie op de volgende websites: 

Verantwoorden subsidie

Ontvangt u een jaarlijkse subsidie?    
Dan moet u uitleggen waaraan u de subsidie heeft uitgegeven. U doet dit voor 1 mei na het jaar waarvoor u de subsidie heeft ontvangen. In de subsidiebeschikking staat welke stukken u moet indienen. De gemeente beoordeelt uw stukken en stelt de subsidie daarna vast. 
•    heeft u € 20.000 of meer aan subsidie ontvangen? Dan legt u altijd verantwoording af. U vult hiervoor het formulier in dat u bij uw subsidiesoort vindt. U kunt dit digitaal doen of u stuurt de papieren verantwoording op
•    heeft u minder dan € 20.000 aan subsidie ontvangen? Dan stelt de gemeente de subsidie meestal direct vast. U hoeft dan achteraf geen verantwoording af te leggen. Wel kunt u in een steekproef vallen. De gemeente controleert daarbij of u het subsidiegeld op de juiste manier heeft besteed. Als u binnen de steekproef valt, krijgt u hiervan bericht.  

Ontvangt u een eenmalige subsidie?
Dan moet u uitleggen waaraan u de subsidie heeft uitgegeven. U doet dit binnen 13 weken nadat de activiteit of het project is afgelopen. In de subsidiebeschikking staat welke stukken u moet indienen. Ook staat hierin wanneer u dit moet doen. De gemeente beoordeelt uw stukken en stelt de subsidie daarna vast. 
•    heeft u € 20.000 of meer aan subsidie ontvangen? Dan legt u altijd verantwoording af. U vult hiervoor het formulier in dat u bij uw subsidiesoort vindt. U kunt dit digitaal doen of u stuurt de papieren verantwoording op
•    heeft u minder dan € 20.000 aan subsidie ontvangen? Dan stelt de gemeente de subsidie meestal direct vast. U hoeft dan achteraf geen verantwoording af te leggen. Wel kunt u in een steekproef vallen. De gemeente controleert daarbij of u het subsidiegeld op de juiste manier heeft besteed. Als u binnen de steekproef valt, krijgt u hiervan bericht. 

Als u de verantwoording niet op tijd opstuurt, kan het zijn dat u de subsidie moet terugbetalen. Let daarom goed op wanneer uw wat moet doen. 

Digitaal formulier verantwoording subsidie

Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in

Heeft u vragen?

Lees eerst de lijst met veel gestelde vragen (pdf, 241 kB) door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.

Wetgeving

De gemeente heeft bepaalde regels opgesteld voor het verstrekken van subsidiegeld. Regels over de voorwaarden, het indienen, de termijnen en de verantwoording. In de Algemene Subsidieverordening leest u deze regels die voor alle onderwerpen hetzelfde zijn. Sommige onderwerpen hebben ook aanvullende regels. Deze leest u onder het onderwerp zelf.

Kijk voor informatie in de Algemene subsidieverordening