Het Dordtse leerprogramma

Met het Dordtse leerprogramma willen we achterstanden in het onderwijs in Dordrecht aanpakken. Dit geldt voor scholen met de grootste risico's op ontwikkelachterstanden voor hun leerlingen. Wij verstrekken subsidie voor activiteiten die kansenongelijkheid in het onderwijs bij 0-12 jarigen helpen doorbreken. Deze activiteiten vinden plaats buiten de normale schooltijden. 
Voor scholen die gemiddeld scoren op onderwijs achterstanden geldt de subsidieregeling Bestrijding onderwijsachterstanden

Doel

De 11 scholen met de meeste leerlingen met een risico op ontwikkelachterstanden kunnen subsidie aanvragen voor extra onderwijstijd. Hoe zij deze tijd invullen, kunnen scholen zelf bepalen, zolang de invulling past binnen de onderwijsvisie. 

Bijvoorbeeld door taalontwikkeling te combineren met talentontwikkeling. Dat kan op gebieden als sport, techniek, cultuur, lezen, muziek, natuur of gezondheid. Ook is het mogelijk om schakelklassen, taalklassen of programma's te organiseren om ouders bij het onderwijs te betrekken.
Daarnaast moet er aandacht zijn voor: 

 • samenwerking met partner
 • contact met de opvang
 • contact met het voortgezet onderwijs

De scholen die subsidie ontvangen moeten meewerken aan de monitoring van de resultaten van de extra onderwijstijd.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een subsidie voldoet u aan de volgende voorwaarden: 

 • bent 1 van de 11 scholen met de meeste leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden 
 • geeft met uw plannen uitvoering aan het Dordts Leerprogramma, zoals omschreven in de Dordtse Onderwijsvisie 2020-2030 (pdf 12 Mb)
Subsidie en aanvraag

Subsidie per schooljaar

Wij verstrekken subsidies per schooljaar voor activiteiten die u tijdens 1 of meer schooljaren uitvoert. U vraagt de subsidie 1 schooljaar eerder aan dan de activiteiten plaatsvinden. Dit kan op zijn laatst tot 1 juni van het voorgaande schooljaar. 

Let op: voor schooljaar 2021-2022 geldt een uitzondering! Uw aanvraag moet dan op zijn laatst op 1 november 2021 bij ons binnen zijn. 

EHerkenning-logoVraag subsidie voor het schooljaar aan in het subsidieportal  Voor eHerkenning heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. 

Eenmalige subsidie

Wij verstrekken deze  subsidie voor activiteiten met een eenmalig of projectmatig karakter. Uw aanvraag moet op zijn laatst 8 weken voor de start van de activiteit binnen zijn. Voor schooljaar 2021-2022 kunt u geen subsidie aanvragen.  

Vraag eenmalige subsidie aan in het subsidieportal  Voor eHerkenning heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. 

In het formulier staan ook inhoudelijke vragen. U heeft voor het invullen 15  minuten de tijd. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussendoor op. 

Meesturen

Bij uw subsidieaanvraag stuurt u mee:

 • beschrijving van de activiteiten 
 • onderbouwing dat de voorgestelde aanpak helpt bij de taal- en/of rekenontwikkeling van de leerlingen. Bijvoorbeeld door een wetenschappelijke onderbouwing, een certificaat of een ander duidelijk bewijs van effectiviteit
 • overzicht van de lopende gesubsidieerde activiteiten en hoe u de evaluatie daarop heeft meegenomen in de nieuwe aanvraag
 • beschrijving van eigen activiteiten die passen bij de onderwijsvisie
 • aantal uur onderwijstijdverlenging voor iedere week en voor iedere groep
 • duidelijke verbinding met het dagelijkse onderwijsprogramma
 • begroting, het format hiervoor vraagt u via een e-mail naar onderwijs@dordrecht.nl bij ons op 
 • een subsidieaanvraag boven € 20.000,-: stand van de egalisatiereserve
 • een subsidieaanvraag boven € 100.000,-: vergelijking met de vorig jaar ingediende begroting en met gerealiseerde inkomsten en uitgaven

Voor subsidies rondom ouderbetrokkenheid stuurt u daarnaast mee:

 • beschrijving hoe het activiteitenplan de bestaande activiteiten op dit terrein aanvult
 • beschrijving hoe en met wie u op dit terrein samenwerkt 

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan stuurt u ook mee:

 • exemplaar van de oprichtingsakte
 • statuten
 • meest recente jaarverslag
 • meest recente jaarrekening inclusief balans
 • uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden
 • kopie van een recent bankafschrift van de rekening waarop wij de subsidie kunnen overmaken
Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.  

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Lukt het u niet de Dordtse Onderwijsvisie 2020-2030 te downloaden? Vraag deze dan op via het contactformulier. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.