Subsidies aan ondernemers

 • Subsidie algemeen - Ondernemers

 • Amateurkunst

  U kunt maximaal 1x per kalenderjaar een amateurkunstaanvraag indienen. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 5.000,-.

 • Ateliersubsidie

  Wij vinden betaalbare atelierruimte belangrijk en bieden subsidie aan atelierhouders. De subsidie draagt bij in de kosten van gehuurde ruimtes.

 • Beeldend kunstenaars en vormgevers

  Kunstenaars en vormgevers die in Dordrecht wonen en werken, kunnen elk jaar subsidie aanvragen. 

 • Bestrijden Onderwijsachterstand

  U dient de pro forma aanvraag vóór 1 oktober in. Op de pagina leest u over de aanvraag, eisen en voorwaarden en voor welke doelgroep subsidie mogelijk is.

 • Culturele Initiatieven

  Het maximale subsidiepercentage is 50% van de totale uitvoeringskosten. Wij geven maximaal € 5.000,- subsidie. Aanvragen vóór 1 juli of vóór 1 april.

 • Culturele voorzieningen

  Wij stimuleren het aanbod van culturele voorzieningen in onze stad. Wij verlenen dan ook subsidie aan instellingen die dat mogelijk maken.

 • Energiecompensatie en inflatiecorrectie activiteiten

  Tegemoetkoming geldt voornamelijk voor stijgende energiekosten. Aanvraag met eHerkenning via het subsidieportal. Binnen 8 weken reactie.

 • Evenementen (subsidie)

  Aanvraag voor nieuwe evenementen waarbij u niet kunt wachten tot de aanvraagtermijn (1 april en 1 oktober), mag u via het snelloket indienen.

 • Het Dordtse leerprogramma

  Deze subsidie geldt voor scholen met de grootste risico's op ontwikkelachterstanden bij hun leerlingen. De activiteiten vinden plaats buiten schooltijden.

 • Impuls jongerencultuur

  Organisaties met jongeren als doelgroep kunnen minimaal 4 weken voor de start van de activiteit een aanvraag doen. U ontvangt binnen 13 weken een reactie.

 • Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Subsidie per kalenderjaar voor activiteiten tijdens 1 of meer kalenderja(a)r(en). Eenmalige subsidie voor eenmalig activiteiten of binnen een project.

 • Maatschappelijke zorg

  Subsidie 1 jaar eerder aanvragen dan de activiteiten plaatsvinden, tot 1 oktober van het voorgaande jaar. Bij éénmalige subsidie tot 8 weken voor de activiteit.

 • MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem

  Voor deze subsidies hebben wij € 500.000,-- beschikbaar. Afhandeling op volgorde van binnenkomst tot het bedrag op is. Aanvraag indienden met eHerkenning.

 • Mondiale bewustwording

  Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over ontwikkelingssamenwerking zoals armoede, gezondheidszorg en mensenrechten.

 • Participatieplekken in de gemeente Dordrecht

  De gemeente geeft subsidie voor het coachen van Drechtsteden-inwoners die hulp nodig hebben bij het doen van vrijwilligerswerk. We noemen dit 'participatieplekken'.

 • Producties Cultuur

  Het maximale subsidiebedrag is € 30.000,-. Afhankelijk van de ontwikkeling van de productie vraagt u de subsidie aan vóór 1 oktober of vóór 1 april.

 • Professionele kracht sportverenigingen

  Maximaal 70% van het normbedrag van € 35.714 per jaar. Aanvragen met tussen 15 september en 1 oktober 2023. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

 • Recreatie (subsidie)

  De gemeente geeft subsidie aan Het Wantijbad, De Dubbel en de Volkssterrenwacht Mercurius. Subsidie met eHerkenning aanvragen via het Subsidieportal.

 • Renovatie en/of nieuwbouw sportvoorzieningen (subsidie)

  Maximaal een derde van de werkelijke investeringskosten exclusief BTW met een maximum van € 250.000,-. Aanvragen kan het hele jaar door.

 • Toekomstbestendige cultuursector

  U levert uw aanvraag minimaal 4 weken voordat u met de activiteiten start in. De investering heeft u binnen 1 jaar na het verlenen van de subsidie uitgevoerd.

 • Speeltuinwerk en scouting

  We bieden kalenderjaarsubsidie en/of investeringssubsidie. Aanvragen vóór 1 oktober van aankomende jaar of vóór 1 april voor activiteiten in het najaar.

 • Zwembadhuur

  Aanvraag subsidie kan tot 1 oktober van het subsidiejaar. Een subsidiejaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus van het daar erop.