Bestrijden Onderwijsachterstand

De  gemeente geeft subsidie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Met activiteiten kunnen kinderen zichzelf, hun talenten & mogelijkheden en de wereld om hen heen ontdekken. 

Subsidie voor investeringen in kwaliteit VE

Peuteropvang en kinderdagverblijven die voorschoolse educatie (VE) geven of willen geven, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Met een VE programma dragen zij bij aan een goede in- en doorstroom van peuters naar de basisschool. Met het leerprogramma zorgt de opvang voor de ontwikkeling van kinderen op het gebied van: 
•    taal
•    rekenen
•    motoriek (bewegen) en
•    sociaal-emotionele ontwikkeling

Ook kunnen peuteropvang en kinderdagverblijven subsidie krijgen voor de inzet van hbo'ers in de VE. Daarnaast kunnen zij subsidie krijgen voor :
•    de inzet van VE-thuis of dezelfde soort programma's voor peuters
•    opleiding of training van pedagogisch medewerkers
•    vervanging van uren van pedagogisch medewerkers en
•    het kopen van themaboekjes en werkmaterialen
Dit staat in de Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht (artikel 4 lid 1b en 1c).

In aanmerking komen

Als u als peuteropvang of kinderdagverblijf deze subsidie wilt ontvangen levert u het volgende aan:
•    de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens
•    een activiteitenplan met daarin o.a.:
-    meetbare doelen om aan de betrokkenheid van ouders te werken
-    meetbare doelen om te werken aan een doorgaande lijn bij de overgang van peuteropvang naar basisschool
•    een opleidingsplan
•    het ingevulde Excelformulier 'financiële cijfers kwaliteit VE' en 'uren peuteropvang'.  Een voorbeeld daarvan kunt u via mail naar het subsidiebureau aanvragen
•    het wettelijk verplichte pedagogisch plan bij de aanvraag wanneer:
-    u voor het eerst subsidie aanvraagt voor de activiteiten
-    wanneer u uw pedagogisch plan heeft gewijzigd t.o.v. de aanvraag van het vorige jaar

Subsidie voor (Internationale) schakelklassen

De gemeente geeft subsidie aan basisscholen die speciale groepen inrichten (schakelklassen). Het doel hiervan is de beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. 

In aanmerking komen

Een  basisschool kan subsidie voor een schakelklas aanvragen als zij een groep inricht van minimaal 8 kinderen. Deze kinderen hebben een lager taalniveau dan hun gemiddeld leervermogen. Zij krijgen een jaar lang in diezelfde groep les. Extra belangrijk bij deze groep is de beheersing van de Nederlandse taal. Openbare basisschool Mondriaan heeft daarnaast een gemeentelijke functie door internationale schakelklassen (ISK) te organiseren. Kinderen (6 tot 13 jaar) die nog maar kort in Nederland zijn krijgen in een ISK onderwijs. Op deze manier kunnen zij de Nederlandse taal beter onder de knie krijgen.

Een basisschool kan subsidie voor een schakelklas aanvragen als zij een groep inricht van minimaal acht kinderen. Deze kinderen krijgen door hun taalniveau en leerpotentie een jaar lang in diezelfde groep les. Extra belangrijk bij deze groep is het eigen maken van de Nederlandse taal. Openbare basisschool Mondriaan heeft daarnaast een gemeentelijke functie door internationale schakelklassen (ISK) te organiseren. Kinderen van 6 tot 13 jaar die nog maar kort in Nederland zijn, krijgen in een ISK onderwijs om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen.

Als u als basisschool een subsidie voor een Internationale Schakelklas wilt aanvragen dan levert u het volgende aan:
•    de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens
•    de groepen waarvoor u een internationale schakelklas organiseert
•    een compleet financieel overzicht voor iedere internationale schakelklas, met het aantal fte’s
•    het aantal kinderen voor iedere Internationale schakelklas

Als u als basisschool een subsidie voor een schakelklas wilt ontvangen dan levert u het volgende aan:
•    de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens
•    de gekozen soort schakelklas
•    de groep(en) waarvoor u een schakelklas organiseert
•    een compleet financieel overzicht voor iedere schakelklas, met het aantal fte’s
•    het aantal kinderen voor iedere schakelklas
•    een activiteitenplanning

Extra programma's voor onderwijs, kennisontwikkeling en -deling en eenmalige activiteiten

De gemeente kan subsidie geven voor de volgende activiteiten:
•    een extra onderwijsprogramma voor kinderen (2 tot 15 jaar) met een (verhoogd risico op een) onderwijsachterstand. Dit met als doel om deze achterstand kleiner te maken
•    activiteiten of programma’s met als doel om kennis te ontwikkelen en te delen. Zij moeten meehelpen aan de doelen zoals staat in artikel 2 van de subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht
•    een eenmalige activiteit, die een directe relatie heeft met onze doelen. Zie de subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht (artikel 2). De activiteit moet men van te voren bespreken met de gemeente

In aanmerking komen

Wij  beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op de volgende eisen:
•    het programma helpt om de doelen van artikel 2 te halen en dit kunt u bewijzen. Ook kunnen we tussendoor kijken of het programma echt helpt om de doelen te halen
•    u werkt actief samen met geschikte partners in de stad

Aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie, eisen en voorwaarden? Dat leest u in de Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht lezen.

Aanvraagformulier Bestrijding Onderwijsachterstand

Let op: Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Verantwoorden subsidie

Heeft  u een subsidie ontvangen en is deze hoger dan € 20.000,-? Dan moet u achteraf uitleggen wat u met de subsidie heeft gedaan. De gemeente beoordeelt dat en stelt de subsidie daarna vast. In de subsidiebeschikking die u heeft ontvangen staat wat u wanneer moet doen. 

Digitaal formulier verantwoording subsidie 

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.