Bestrijden Onderwijsachterstand

De gemeente verleent subsidie voor Bestrijding Onderwijsachterstanden. Met activiteiten krijgen kinderen de kans om zichzelf, hun talenten en mogelijkheden en de wereld om hen heen te ontdekken. 

Subsidie voor investeringen in kwaliteit VE

Peuteropvang en kinderdagverblijven die voorschoolse educatie (VE) geven of hieraan geld uitgeven, mogen subsidie aanvragen. Met een VE programma dragen zij bij aan een goede in- en doorstroom van peuters naar de basisschool. Met het leerprogramma zorgt de leidster voor de ontwikkeling van kinderen op het gebied van:
•    taal
•    rekenen
•    motoriek (bewegen) en
•    sociale-emotionele ontwikkeling

Ook kunnen peuteropvang en kinderdagverblijven voor de inzet van hbo'ers in de VE subsidie krijgen (zie artikel 4 lid 1 sub b Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht), 
Verder kunnen peuteropvang en kinderdagverblijven voor de inzet van VE-thuis of dezelfde soort programma's voor peuters subsidie krijgen. En ook voor opleiding, vervangingsuren van pedagogisch medewerkers of het kopen van themaboekjes en werkmaterialen (zie artikel 4 lid 1 sub c Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht). 

In aanmerking komen 

Als u als peuteropvang of kinderdagverblijf deze subsidie wilt ontvangen levert u het volgende aan:
•    de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens;
•    een activiteitenplan met daarin o.a.:
-    meetbare doelstellingen om aan ouderbetrokkenheid te werken;
-    meetbare doelstellingen om te werken aan een doorgaande lijn en de overdracht van peuteropvang naar basisscho(o)len);
•    een opleidingsplan;
•    het ingevulde Excelformulier 'financiële cijfers kwaliteit VE' (deze kunt u aanvragen via subsidiebureau@dordrecht.nl);
•    het wettelijk verplichte pedagogisch plan in bij de aanvraag wanneer:
-    u voor het eerst subsidie aanvraagt voor de activiteiten;
-    wanneer uw pedagogisch plan is gewijzigd t.o.v. de aanvraag van het voorgaande jaar

Subsidie voor (Internationale) schakelklassen

De gemeente geeft subsidie aan basisscholen die speciale groepen inrichten (schakelklassen) om de beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. 

In aanmerking komen

Een basisschool kan subsidie voor een schakelklas aanvragen als zij een groep inricht van minimaal acht kinderen. Deze kinderen krijgen door hun taalniveau en leerpotentie een jaar lang in diezelfde groep les. Extra belangrijk bij deze groep is het eigen maken van de Nederlandse taal. Openbare basisschool Mondriaan heeft daarnaast een gemeentelijke functie door internationale schakelklassen (ISK) te organiseren. Kinderen van 6 tot 13 jaar die nog maar kort in Nederland zijn, krijgen in een ISK onderwijs om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen.

Als u als basisschool een subsidie voor een Internationale SchakelKlas wilt aanvragen dan levert u het volgende aan:
•    de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens;
•    de groepen waarvoor een Internationale schakelklas wordt georganiseerd;
•    een totale begroting per Internationale schakelklas, met het aantal fte’s;
•    het aantal kinderen per Internationale schakelklas.

Als u als basisschool een subsidie voor een schakelklas wilt ontvangen dan levert u het volgende aan:
•    de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens;
•    de gekozen soort schakelklas;
•    de groep(en) waarvoor een schakelklas wordt georganiseerd;
•    een totale begroting voor iedere schakelklas, met het aantal fte’s;
•    het aantal kinderen voor iedere schakelklas;
•    een activiteitenplanning

Aanvullende programma's voor onderwijs, kennisontwikkeling en -deling en incidentele activiteiten

De gemeente kan subsidie geven voor de volgende activiteiten:
•    een op het onderwijs gericht extra programma voor kinderen (2 t/m 14 jaar) met een (verhoogd risico op een) onderwijsachterstand. Dit met als doel om deze achterstand te verkleinen;
•    activiteiten of programma’s met als doel kennisontwikkeling en –deling. Zij moeten bijdragen aan de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 van de subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht; 
•    een eenmalige activiteit, die een directe relatie heeft met de in artikel 2 van de subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht genoemde doelstelling. De activiteit moet van te voren worden besproken met de gemeente

In aanmerking komen

Alle aanvragen voor deze subsidie worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
•    het programma helpt om de doelstellingen van artikel 2 te halen en dit kunt u bewijzen. Of het programma wordt tijdens de looptijd bekeken op hoeveel zij helpt deze doelstellingen te halen;
•    u werkt actief samen met geschikte partners in de stad

Aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie, criteria en voorwaarden leest u in de Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht.  

Aanvraagformulier Bestrijding Onderwijsachterstand

Let op: Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Verantwoorden subsidie

Digitaal formulier verantwoording subsidie 

Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan via e-mail contact op met het subsidiebureau of bel ons via telefoonnummer 14 078.