Bestrijden Onderwijsachterstand

De  gemeente geeft subsidie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Met activiteiten kunnen kinderen zichzelf, hun talenten & mogelijkheden en de wereld om hen heen ontdekken. In de Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht leest u meer over de aanvraag, eisen en voorwaarden.

Dien voor 1 november 2023 een pro forma subsidieaanvraag in. 

Subsidie voor investeringen in kwaliteit VE

Peuteropvang en kinderdagverblijven die voorschoolse educatie (VE) geven of willen geven, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Een VE programma draagt bij aan de ontwikkeling van peuters en een goede in- en doorstroom naar de basisschool. Met het leerprogramma zorgt de opvang voor de ontwikkeling van kinderen op het gebied van: 

 • taal
 • rekenen
 • motoriek (bewegen) en
 • sociaal-emotionele ontwikkeling

Ook kunnen peuteropvang en kinderdagverblijven subsidie krijgen voor de inzet van hbo'ers in de VE. Daarnaast kunnen zij subsidie krijgen voor :

 • de inzet van hbo'ers en groepshulpen in de VE
 • de inzet van VE-thuis of dezelfde soort programma's voor peuters
 • opleiding of training van pedagogisch medewerkers
 • vervanging van uren van pedagogisch medewerkers en
 • het kopen van themaboekjes en werkmaterialen

Dit leest u in de Subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht.

In aanmerking komen

Als u als peuteropvang of kinderdagverblijf deze subsidie wilt ontvangen levert u het volgende aan:

 • de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens
 • een activiteitenplan met daarin o.a.:

-    meetbare doelen om aan de betrokkenheid van ouders te werken
-    meetbare doelen om te werken aan een doorgaande lijn bij de overgang van peuteropvang naar basisschool

 • een opleidingsplan
 • het ingevulde Excelformulier 'financiële cijfers kwaliteit VE' en 'uren peuteropvang'. Een voorbeeld daarvan vraagt u via mail naar het subsidiebureau aan
 • het wettelijk verplichte pedagogisch plan bij de aanvraag wanneer:

-    u voor het eerst subsidie aanvraagt voor de activiteiten
-    wanneer u uw pedagogisch plan heeft gewijzigd t.o.v. de aanvraag van het vorige jaar

Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3, lees meer over eHerkenning.

EHerkenning-logoVraag subsidie voor het kalenderjaar aan in het subsidieportal

EHerkenning-logoVraag eenmalige subsidie aan in het subsidieportal

Subsidie voor (Internationale) schakelklassen

Openbare basisschool Mondriaan heeft een gemeentelijke functie door internationale schakelklassen (ISK) te organiseren. Kinderen van 6 tot 13 jaar die nog maar kort in Nederland zijn, krijgen in een ISK onderwijs. Op deze manier krijgen zij de Nederlandse taal beter onder de knie. Als u als basisschool een subsidie voor een Internationale Schakelklas wilt aanvragen dan levert u het volgende aan:

 • de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens
 • de groepen waarvoor u een internationale schakelklas organiseert
 • een compleet financieel overzicht voor iedere internationale schakelklas, met het aantal fte’s
 • het aantal kinderen voor iedere Internationale schakelklas

Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3, lees meer over eHerkenning.

EHerkenning-logoVraag subsidie voor het schooljaar aan in het subsidieportal

EHerkenning-logoVraag eenmalige subsidie aan in het subsidieportal

Extra programma's voor onderwijs, kennisontwikkeling en -deling en eenmalige activiteiten

De gemeente kan subsidie geven voor de volgende activiteiten:

 • een extra onderwijsprogramma voor kinderen met een (verhoogd risico op een) onderwijsachterstand. Dit met als doel om deze achterstand kleiner te maken
 • activiteiten of programma’s met als doel om kennis te ontwikkelen en te delen. Zij moeten meehelpen aan de doelen zoals staat in artikel 2 van de subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht
 • een samenhangend programma in een wijk in Dordrecht waarbij talentontdekking en - ontwikkeling centraal staat (wijkprogramma). Dit kan alleen in vooroverleg met de gemeente. Per wijk kan 1 partij een wijkprogramma ontwikkelen
 • een eenmalige activiteit, die een directe relatie heeft met onze doelen. Zie de subsidieregeling Bestrijding Onderwijsachterstanden gemeente Dordrecht (artikel 2). De activiteit moet men van te voren bespreken met de gemeente

In aanmerking komen

Wij  beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op de volgende eisen:
•    het programma helpt om de doelen van artikel 2 te halen en dit kunt u bewijzen. Ook kunnen we tussendoor kijken of het programma echt helpt om de doelen te halen
•    u werkt actief samen met geschikte partners in de stad

Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3, lees meer over eHerkenning.

EHerkenning-logoVraag subsidie voor het kalenderjaar aan in het subsidieportal

EHerkenning-logoVraag eenmalige subsidie aan in het subsidieportal

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.       

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel het subsidiebureau via telefoonnummer 14 078. Wilt u de Dordtse Onderwijsvisie 2020-2030 of het uurtarief en ouderbijdrage opvragen? Ook dat kan via het contactformulier.

Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.