Beeldend kunstenaars en vormgevers

De gemeente bevordert de artistieke ontwikkeling, de beroepspraktijk en de zichtbaarheid van professionele beeldend kunstenaars en vormgevers. Hiervoor geeft zij jaarlijks subsidie aan kunstenaars en vormgevers die in Dordrecht wonen en werken. 

Er zijn 3 soorten subsidie: 

 • voor projecten  
 • voor een werkbeurs
 • startsubsidie
Voorwaarden 

Voor het aanvragen van een subsidie voldoet u aan de volgende 4 voorwaarden: 

 • u bent beeldend kunstenaar en/of vormgever en heeft een erkende beroepspraktijk      
 • u heeft een afgeronde hbo-opleiding voor beeldende kunst en/of vormgeving 
 • u staat als kunstenaar en/of vormgever ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • bij erkende instellingen of galeries:
  • exposeert u uw wek
  • verkoopt u uw werk
  • werft u opdrachten
  • staan er recensies en artikelen over uw werk geschreven
  • ontvangt u prijzen en beurzen 
  • onderneemt u marktgerichte en publieksgerichte activiteiten 
Indienen van de aanvraag

De datum waarop u uiterlijk uw aanvraag indient is: 

 • 1 oktober voorafgaande aan het subsidiejaar waarin de activiteiten plaatsvinden
 • 1 april in het subsidiejaar als uw activiteiten plaatsvinden vanaf 1 juli
 • activiteiten die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende aanvraagdatum mag u indienen via het snelloket. Vraag uw aanvraag dan minimaal 8 weken voor het begin van uw activiteit aan

Aanvraagformulier subsidie beeldende kunstenaars en vormgevers

Let op: voor de aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

De aanvraag via het snelloket is mogelijk vanaf 1 januari 2021. 

Meesturen

Bij uw subsidieaanvraag stuurt u mee:

 • een motivatie en beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt en het doel dat u hiermee wilt bereiken 
 • een beschrijving hoe u het project zichtbaar maakt en hoe het bijdraagt aan een cultureel klimaat binnen onze gemeente
 • een artistiek-inhoudelijke toelichting op uw werk en beroepspraktijk
 • een cv (curriculum vitae) met:
  • de belangrijkste gegevens uit uw beroepspraktijk
  • zichtbare documentatie van uw werk van de laatste 2 tot 4 jaar 
 • een begroting en dekkingsplan van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt. U stuurt ook offertes mee van de kostenpost(en) in de begroting 
 • een overzicht van derden bij wie u voor dezelfde activiteiten financiering heeft aangevraagd en de stand van zaken daarvan
 • een gespecificeerde planning van het aantal maanden dat u aan de uitvoering van de activiteiten bezig bent 
 • een kopie van een bankafschrift van de rekening waarop wij de subsidie kunnen storten (alleen als u voor het eerst een aanvraag indient)
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden
Afhandeling aanvraag

Heeft u de aanvraag voor de juiste termijn aangevraagd? Dan krijgt u antwoord:    

 • voor 1 januari als u de subsidie voor 1 oktober heeft aangevraagd
 • voor 1 juli als u de subsidie voor 1 april heeft aangevraagd
 • binnen 8 weken na uw aanvraag via het snelloket
Verantwoorden subsidie

U legt verantwoording af aan de gemeente over de ontvangen subsidie. In uw subsidiebeschikking leest u voor welke termijn u de verantwoording indient en met welke stukken. De gemeente beoordeelt uw verantwoording en stelt de subsidie definitief vast.

​​​​​​Digitale Verantwoording subsidie kunstenaars en vormgevers 

Let op: voor de verantwoording heeft u eHerkenning of DigiD nodig 

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook en lees de informatie Subsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers door.  Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.

Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078