Beeldend kunstenaars en vormgevers

De gemeente bevordert de artistieke ontwikkeling, de beroepspraktijk en de zichtbaarheid van professionele beeldend kunstenaars en vormgevers. Kunstenaars en vormgevers die in Dordrecht wonen en werken, kunnen elk jaar subsidie aanvragen. 

Er zijn 3 soorten subsidie: 

 • voor projecten  
 • voor een werkbeurs
 • startsubsidie
Voorwaarden 

Voor het aanvragen van een subsidie voldoet u aan de volgende 4 voorwaarden: 

 • u bent beeldend kunstenaar en/of vormgever en heeft een erkende beroepspraktijk 
 • u heeft een afgeronde hbo-opleiding voor beeldende kunst en/of vormgeving 
 • u staat als kunstenaar en/of vormgever ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • bij erkende instellingen of galeries:
  • exposeert u uw werk
  • verkoopt u uw werk
  • werft u opdrachten
  • staan er recensies en artikelen over uw werk geschreven
  • ontvangt u prijzen en beurzen 
  • onderneemt u marktgerichte en publieksgerichte activiteiten 
Aanvragen

De datum waarop u uiterlijk uw aanvraag indient is: 

 • 1 oktober voorafgaande aan het subsidiejaar waarin de activiteiten plaatsvinden
 • 1 april in het subsidiejaar als uw activiteiten plaatsvinden vanaf 1 juli
 • activiteiten die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende aanvraagdatum mag u indienen via het snelloket. Vraag uw aanvraag dan minimaal 8 weken voor het begin van uw activiteit aan

Aanvraagformulier subsidie beeldende kunstenaars en vormgevers

Let op: voor de aanvraag heeft u DigiD nodig. 

De aanvraag via het snelloket is mogelijk vanaf 1 januari 2021. 

Meesturen

Bij uw subsidieaanvraag stuurt u mee:

 • een beschrijving van het project / de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
 • het doel dat u met het project / de activiteiten wilt bereiken
 • een beschrijving hoe u het project / de activiteiten zichtbaar maakt. U laat ook zien hoe het bijdraagt aan het cultureel klimaat binnen onze gemeente 
 • een artistiek-inhoudelijke toelichting op uw werk en beroepspraktijk
 • een cv (curriculum vitae) met:
  o    de belangrijkste gegevens uit uw beroepspraktijk
  o    zichtbare documentatie van uw werk van de laatste 2 tot 4 jaar 
 • een begroting en dekkingsplan van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt. U stuurt ook offertes mee van de kostenpost(en) in de begroting 
 • een overzicht van bij derden gevraagde financiering voor dezelfde activiteiten. U geeft ook aan hoe het hier mee staat
 • een duidelijke planning van het aantal maanden dat u met uw activiteiten bezig bent
 • een kopie van een bankafschrift van de rekening waarop wij de subsidie kunnen overmaken. Dit is alleen nodig als u voor het eerst een aanvraag indient
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden
Afhandeling aanvraag

Heeft u de aanvraag voor de juiste termijn aangevraagd? Dan krijgt u antwoord:    

 • voor 1 januari als u de subsidie voor 1 oktober heeft aangevraagd
 • voor 1 juli als u de subsidie voor 1 april heeft aangevraagd
 • binnen 8 weken na uw aanvraag via het snelloket
Verantwoorden subsidie

U legt verantwoording af aan de gemeente over de ontvangen subsidie. In  uw subsidiebeschikking leest u wat en wanneer u hiervoor moet doen. De gemeente beoordeelt dat en stelt de subsidie daarna vast. 

​​​​​​Digitale Verantwoording subsidie kunstenaars en vormgevers 

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook en lees de informatie Subsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.