Schil

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door Spuihaven, Noordendijk, Oranjelaan, Toulonselaan, spoorlijn inclusief parkeerterrein Weeskinderendijk, Oude Maas en Kalkhaven.

Het plan betreft in hoofdzaak een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen Schil-west en Schil-oost en maakt bijvoorbeeld de verbouwing van het voormalig postkantoor mogelijk en geeft op enkele andere locaties de mogelijkheid om via planwijziging tot een andere invulling te kunnen komen.

Het nieuwe bestemmingsplan is gebaseerd op de Visie Schil-west, zoals die recent tot stand is gekomen.

Voor de volledigheid wordt gemeld dat het bestemmingsplan de bestaande wegen en straten aangeeft met de bestemming ‘Verkeer’ en geen uitspraken doet over eventuele wijzigingen in de verkeersafwikkeling binnen die bestemming, omdat dat plaatsvindt via afzonderlijke besluitvorming en daarbij behorende mogelijkheden van bezwaar en beroep.

kaartje ligging Schil

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 27 maart 2012 en met ingang van 14 juni 2012 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

Vastgestelde bestemmingsplannen:

In werking getreden plannen:

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden: