2e herziening Dordtse Kil, locatie Drechtwerk

Ligging en inhoud

Deze herziening van het bestemmingsplan Dordtse Kil heeft betrekking op het verhogen van de toegestane bouwhoogte op een gedeelte van de locatie van Drechtwerk tot maximaal 24 m.

kaartje ligging Drechtwerk

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 8 september 2015 vastgesteld en met ingang van 31 oktober 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.   

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit