Bekendmaking


Ruimtelijke Ordening


Vastgesteld bestemmingsplan'6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26' ter inzage


Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de raad op 22 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26”, (NL.IMRO.0505.BP197Herzhuygen26-3001)) met bijbehorende stukken met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nlonder het bovenvermelde planidentificatienummer.


Op hetbinnenterreinvan deHuygensstraat, de Brederodestraat, de Tesselschadestraat en de Bosboom Toussaintstraat staat een timmermansbedrijf. De eigenaar wil het bedrijf verkopen aan de stichting Time Inn, een stichting die jongeren helpt om zelfstandig te gaan wonen. De stichting wil het pand gaan renoveren en verbouwen tot een beheerderswoning en 4 wooneenheden voor jongeren van 18-25 jaar. Op het perceel ligt nu de bestemming Bedrijf. Om het plan te kunnen financieren en de bewoning mogelijk te maken heeft de stichting Time Inn de gemeente Dordrecht gevraagd om de bestemming Bedrijf te wijzigen in Wonen.


Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kan gedurende de beroepstermijn (tot en met 12 augustus 2021) schriftelijk beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 augustus 2021. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.


Dordrecht, 30 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Dordrecht.