3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied rond de huidige MH Trompweg. Aan weerszijden worden de portiekflats gesloopt. De herziening maakt de bouw mogelijk van 72 grondgebonden woningen.

kaartje ligging Tromptuinen

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 18 december 2018 en met ingang van 5 februari 2019  in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Op 21 november 2018 hebben burgemeester en wethouders hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan "3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen"" conform het ontwerpbesluit vastgesteld. Dit besluit wordt tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Het besluit Hogere waarden treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn (5 februari 2019) tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen de stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit

besluit vaststelling hogere waarden