Gedragscode soortenbescherming

De gemeente Dordrecht werkt volgens een Gedragscode soortenbescherming. Hierin staan regels voor het werken in de buitenruimte.

Zo voorkomen we dat beschermde planten en dieren beschadigd raken of verstoord worden tijdens de werkzaamheden. De gemeente past de gedragscode toe van de (landelijke) vereniging Stadswerk.

Gedragscode soortenbescherming Gemeenten 2020

Waarom een gedragscode?

Iedereen die buiten aan het werk gaat, moet zich houden aan de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt planten en diersoorten. Hun voortbestaan mag niet in gevaar komen. Ook mag hun leefgebied niet beschadigd raken. In de Gedragscode soortenbescherming staat waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld gaat baggeren, maaien of kappen. Door te werken volgens de gedragscode hoeven we minder vaak ontheffingen aan te vragen. 

Voor welke werkzaamheden geldt de gedragscode bijvoorbeeld?

Beheer

  • Maaien/klepelen van kort/lang gras en kruidengewassen, oevers en moeras
  • Snoeien van bomen, struiken en heesters
  • Dunnen van houtopstanden, rooien van bomen en struiken
  • Het schoonmaken en baggeren van wateren

Kleine ruimtelijke ontwikkelingen

  • Dempen van kleine watergangen (< 1 km)
  • Sloop van woningen (maximaal 20 woningen)
  • Kappen van bomen in een bomenrij (maximaal 20 bomen)

Medewerkers van de gemeente en aannemers die in het openbaar gebied van Dordrecht werken, onderzoeken vooraf waar beschermde soorten voorkomen. Daarna bepalen ze hoe ze hun werk moeten aanpassen om planten en dieren niet te verstoren of te beschadigen. Zo kunnen ze in hun werk snel zien hoe ze rekening kunnen houden met beschermde plant- en diersoorten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Wijklijn.