Gedragscode flora en fauna

De gemeente Dordrecht hanteert een Gedragscode Flora- en Faunawet. Hierin staan regels voor het werken in de buitenruimte.

Zo wordt voorkomen dat beschermde planten en dieren beschadigd raken of verstoord worden tijdens de werkzaamheden. De gemeente past de gedragscode toe van de (landelijke) vereniging Stadswerk.

Gedragscode bestendig beheer en onderhoud (pdf, 13 MB)

Waarom een gedragscode?

Iedereen die buiten aan het werk gaat, moet zich houden aan de Flora- en Faunawet. Deze wet beschermt planten en diersoorten. Hun voortbestaan mag niet in gevaar gebracht worden. Ook mag hun leefgebied niet beschadigd raken. In de Gedragscode Flora- en Faunawet staat waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld gaat baggeren, maaien of kappen. Door aantoonbaar te werken volgens de gedragscode hoeven we minder vaak ontheffingen aan te vragen. 

Op welk werk is de gedragscode van toepassing?

Beheer

  • Maaien/klepelen van kort/lang gras en kruidenvegetaties, oevers en moeras
  • Snoeien van bomen, struiken en heesters
  • Dunnen van houtopstanden, rooien van bomen en struiken
  • Schonen en baggeren van wateren
  • Onderhoud van groenvoorzieningen, oevers, verhardingen, hekken, rasters en gebouwen
  • Verwijderen van drijvend afval

Medewerkers van de gemeente en aannemers die in het openbaar gebied van Dordrecht werken hebben een exemplaar van de Veldgids Flora & Fauna. In deze Veldgids is de vervallen versie van de vorige gedragscode nog opgenomen, deze veldgids alleen toepassen voor de flora- en faunasoorten). Dankzij deze gids kunnen ze in hun werk snel zien hoe ze rekening kunnen houden met beschermde plant- en diersoorten.

Veldgids Flora & Fauna (pdf, 1881 kB)

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Wijklijn.