Negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden

De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben op meerdere locaties PFAS in het oppervlaktewater aangetroffen. Een aantal van deze locaties betreft zwem- en recreatiewater. De provincie Zuid-Holland heeft aan het RIVM gevraagd of er veilig gezwommen kan worden in de betreffende zwem- en recreatielocaties. Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder ook het Lammetjeswiel, veilig is om te zwemmen. Voor recreatieplas Merwelanden geldt dat er aanvullend onderzoek nodig is. De provincie heeft daarop besloten een negatief zwemadvies af te geven voor zwemmen in recreatieplas Merwelanden.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “De waarden lijken niet direct verontrustend, maar als het gaat om de volksgezondheid zijn we liever iets te streng. Er is geen duidelijke norm voor PFAS in zwemwater, daarom hebben we het RIVM om advies gevraagd. Omdat aanvullend onderzoek nodig is, hebben we besloten om een negatief zwemadvies af te geven. Het onderzoek moet uitwijzen of zwemmen in Merwelanden voldoende veilig is. We geven dus uit voorzorg een negatief zwemadvies.”

Aanpak onderzoek RIVM

Rekening houdend met de urgentie, de aankomende start van de zomervakantie en de hierdoor beperkte doorlooptijd, heeft het RIVM een kwalitatieve risicoschatting uitgevoerd. De aangetroffen PFAS-concentratie in het oppervlaktewater van recreatieplas Merwelanden is vergeleken met de PFAS-concentratie in recreatieplas Berkendonk in Helmond. Voor Berkendonk heeft het RIVM eerder, getoetst aan de nieuwe strengere nomering, geconcludeerd dat er veilig gezwommen kan worden. Dit is gebaseerd op basis van zwemscenario’s: hoe vaak, hoe lang en gemiddelde waterinname, zowel voor volwassenen als kinderen. Op 12 van de 13 onderzochte locaties is de concentratie PFAS lager of gelijk aan Berkendonk en zijn er volgens het RIVM geen risico's voor zwemmers. Uit de risicoschatting van het RIVM blijkt de PFAS-concentratie in Merwelanden hoger te liggen dan in Berkendonk. Er is daarom aanvullend onderzoek nodig. Het RIVM heeft hier naar verwachting vier weken voor nodig.

Bekijk hier de notitie van het RIVM.

Hoe kunt u blootstelling aan PFAS verminderen?

Het RIVM stelt dat er drie mogelijke blootstellingsroutes zijn bij zwemmen: via de huid, inademen van lucht en inslikken van water. Het inslikken van water brengt met afstand het grootste risico met zich mee. De risico’s via de andere blootstellingsroutes zijn in theorie niet nul, maar zijn wel beoordeeld als verwaarloosbaar klein. Het risico op blootstelling kan dus sterk worden beperkt door gedrag waarbij inslikken van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Informatie over zwemwaterlocaties

Wij raden aan om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Op de website www.zwemwater.nl vindt u actuele informatie over deze zwemwaterlocaties (natuurwater), de waterkwaliteit en omstandigheden waarop u moet letten.