Afwijken van het bestemmingsplan

In bestemmingsplannen leest u hoe de gemeente het toegelaten gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van gronden en bouwwerken heeft geregeld. Inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf moeten zich aan deze plannen houden.

Aanvraag

De activiteit 'Afwijken van een bestemmingsplan' vraagt u aan via het Omgevingsloket. U vindt de activiteit onder 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Afhandeling

 • bij een eenvoudige procedure krijgt u binnen acht weken bericht van ons
 • bij een uitgebreide procedure krijgt u binnen zes maanden bericht van ons

De gemeente mag deze termijnen met zes weken verlengen, u krijgt daarover een brief.

Kosten afwijken bestemmingsplan
 • voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u kosten. In de legesverordening hebben wij opgenomen welke kosten wij voor uw aanvraag rekenen en
 • u betaalt u de kosten die de gemeente maakt om de afwijking van het bestemmingsplan vorm te geven

Voorbeelden hiervan zijn:

 • onderzoekskosten
 • planschade 
 • kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan

Over deze kosten maakt de gemeente afspraken met u.

De kosten leest u terug in de Legesverordening

Inhoud bestemmingsplan

In een bestemmingsplan is aangegeven welke bestemming de grond heeft en welk gebruik daarop is toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingen voor:

 • woningbouw
 • industrie
 • winkels
 • recreatie
 • kantoren

Die verschillende bestemmingen zijn op een plankaart weergegeven. In de planvoorschriften staat aangegeven welke bijbehorende regels voor het bouwen en het gebruik gelden. Het bestemmingsplan en de planregels leest u op Gemeente Dordrecht Ruimtelijke plannen en/of Ruimtelijke plannen.nl.

Meesturen

Omdat elke aanvraag anders is, heeft de gemeente geen standaard lijstje met wat u mee moet sturen. Als u de aanvraag via het Omgevingsloket online aanvraagt, leest u precies wat u moet meesturen. Gaat uw aanvraag over een horecagelegenheid? Bespreek dan eerst uw plannen met Dordt Onderneemt. U maakt met hen een afspraak via telefoonnummer 14 078.

Aandachtspunten
 • bespreek uw (ver)bouwplan op tijd met buren en andere belanghebbenden
 • houd rekening met beperkingen uit het Burgerlijk Wetboek (Boek 5)
 • houd rekening met afspraken in de privaatrechtelijke sfeer (tussen burgers onderling)

De Stadswinkel kan:

 • informatie geven
 • u wegwijs maken in de wereld van de omgevingsvergunning
 • aan de balie uw schriftelijke aanvraag (in tweevoud) aannemen

Wat doet u zelf?

 • de aanvraag omgevingsvergunning volledig invullen
 • de aanvraag volledig uitwerken, denk hierbij ook aan tekeningen en berekeningen
 • contact opnemen met een architect of aannemer als u hulp nodig heeft bij de aanvraag

Wanneer u wilt weten of uw plan een kans van slagen heeft, kunt u een vooroverleg aanvragen. Voor het vooroverleg heeft u een voorlopig plan nodig en betaalt u kosten. Een vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket. U kiest voor de optie 'contact met bevoegd gezag' en daarna 'openstellen vooroverleg'.

Bekendmaking van het besluit

De eenvoudige procedure

Bij een eenvoudige procedure publiceert de gemeente het besluit in het weekblad 'Dordt Centraal'. U (de aanvrager) en omwonenden (derden, belanghebbenden) mogen bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

De uitgebreide procedure

Bij een uitgebreide procedure publiceert de gemeente het ontwerpbesluit in het weekblad 'Dordt Centraal'. Burgers mogen dan binnen zes weken reageren op het ontwerpbesluit. Deze reactie noemen we 'zienswijze'. Daarna neemt de gemeente een beslissing op uw aanvraag. Tegen de beslissing van de gemeente mogen u (de aanvrager) en omwonenden (derden, belanghebbenden) beroep indienen.