Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan vindt u onder andere waar:

 • woningen
 • winkels en bedrijven
 • wegen
 • recreatiegebieden

zijn toegestaan. Hierin staat aangegeven:

 • waar gebouwd mag worden
 • welke regels hiervoor gelden
 • op welke manier de gronden gebruikt mogen worden

Naast het bestemmingsplan zijn er regels waar vergunningsvrij gebouwd mag worden, ook als dat afwijkt van het bestemmingsplan.  

Kosten

Het inkijken van een bestemmingsplan via de website is gratis.

Dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen

Website Ruimtelijkeplannen.nl

Doel van het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan ligt de ruimtelijke ordening van een bepaald gebied vastgelegd. Daarin staat omschreven wat maximaal gebouwd mag worden of voor welk doel een pand of grond gebruikt mag worden.

Het bestemmingsplan:

 • kent geen uitvoeringsplicht. Bebouwing of gebruik in strijd daarmee is verboden
 • is bindend voor overheid en burgers
 • kan wel gewijzigd of herzien worden
 • geeft inzicht in ontwikkelingen in uw omgeving

Voor ontwikkelingen waarvan realisering wenselijk is en die niet staan opgenomen in het bestemmingsplan, volgt een planologische procedure. Belanghebbenden kunnen bij deze procedure hun zienswijze en eventueel beroep instellen.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

 1. plankaart (verbeelding)
 2. regels
 3. toelichting

De bindende elementen van het bestemmingsplan bestaan uit de plankaart en de regels. Hieraan moet u zich houden. Een bouwactiviteit of gebruik van een perceel of grond mag niet in strijd zijn met deze regels en de plankaart. De toelichting op het bestemmingsplan gaat in op:  

 • bestaande situatie
 • beleid van rijk, provincie en gemeente voor het gebied waarvoor het bestemmingsplan geldt
 • uitgangspunten van het plan
 • welke ontwikkelingen onze gemeente voor een gebied of de buurt wenst
 • planopzet
 • plankaart
 • regels wat er binnen bepaalde bestemming wel en niet mag, vooral de bouw- en gebruiksregels

De regels gaan in op:

 • doeleinden waarvoor de bestemming is bedoeld
 • bouwregels
 • gebruiksregels
 • afwijkingsmogelijkheden die het bestemmingsplan zelf biedt
 • eventueel wijzigingsbevoegdheden
 • overgangsrecht
Informeren naar het bestemmingsplan

Het is verstandig om te informeren naar een bepaald bestemmingsplan als:

 • u grond of een bouwwerk wilt (ver)kopen. Zo weet u welke ontwikkelingen u kunt verwachten in de omgeving binnen de planperiode van tien jaar
 • u wilt (ver)bouwen
 • u wilt weten welk gebruik op een perceel of in een gebouw is toegestaan
Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Vul het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.