Planschade

Tegemoetkoming in schade kunt u aanvragen als u inkomstenderving of waardevermindering ondervindt aan een pand of woning. Voorwaarde hierbij is dat de gemeente een:

 • bestemmingsplan heeft gewijzigd
 • procedure Projectomgeving heeft gevolgd
 • afwijkingsbevoegdheid heeft toegepast

Deze tegemoetkoming noemen we planschade. Voorbeelden hiervan zijn bouwinitiatieven die niet volgens het geldende bestemmingsplan mogelijk zijn.

Indien u zelf een verzoek doet voor:

 • het aanpassen/wijzigen van het bestemmingsplan
 • andere planologische procedure of afwijking

legt de gemeente het risico van een eventuele planschade bij u. Dit risico legt de gemeente in een overeenkomst met u vast. Zonder zo'n overeenkomst is de financiële haalbaarheid van de benodigde planologische procedure niet gewaarborgd. De gemeente kan dan besluiten de procedure niet te starten.

Kosten en afhandeling

De aanvraag voor vergoeding planschade kost € 300,-. U krijgt dit bedrag van ons terug als u recht heeft op planschade. U krijgt binnen 40 weken na uw aanvraag bericht van ons.

Recht op planschadevergoeding

U heeft recht op vergoeding planschade als uw pand of perceel in waarde daalt en/of daardoor uw inkomen daalt. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe (grote) ondernemingen bij (kleine) bestaande ondernemingen. Voorwaarde hierbij is dat de schade veroorzaakt is door:

 • bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente of van een inpassingsplan, een bestemmingsplan van de provincie of het Rijk
 • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een planologische afwijking
 • het verlenen van een omgevingsvergunning en daarbij afgeweken is van het bestemmingsplan

De voorwaarden voor planschade zijn:

 • de schade hoeft volgens recht niet voor uw rekening te komen
 • u heeft geen tegemoetkoming of compensatie in de kosten ontvangen
 • de schade was niet voorzien op het moment dat u het pand of perceel heeft gekocht of gekregen
Aanvragen vergoeding planschade

U vraagt vergoeding planschade schriftelijk aan. Dit doet u binnen 5 jaar nadat het betreffende planologische besluit onherroepelijk is geworden. In uw brief schrijft u naast uw persoonlijke gegevens ook:

 • de reden van uw aanvraag
 • hoeveel vergoeding planschade u vraagt
 • de uitleg hoe u tot dat bedrag gekomen bent

U stuurt de brief naar: 
Gemeente Dordrecht
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 8
3300 AA Dordrecht.

Betalen van vergoeding planschade

Vergoeding planschade betaalt u als:

 • door uw 'schuld' een pand of perceel in waarde daalt
 • daardoor inkomen van derden daalt

Voorwaarde hierbij is dat de schade veroorzaakt is door:

 • bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente, een inpassingsplan, een bestemmingsplan van de provincie of het Rijk
 • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een planologische afwijking
 • het verlenen van een omgevingsvergunning en daarbij afgeweken is van het bestemmingsplan

De voorwaarde hierbij is dat de planschade volgens recht voor uw rekening komt.

Procedure voor vergoeding planschade
 • u krijgt binnen 6 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van de gemeente
 • u betaalt € 300,- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag
 • de gemeente schakelt een onafhankelijke planschadeadviseur in. Dit is altijd een deskundige op het gebied van planschade. De gemeente biedt de mogelijkheid de adviseur te 'wraken'. Dit betekent dat u de adviseur mag afwijzen
 • u krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. De planschadeadviseur beoordeelt de situatie ter plaatse
 • de planschadeadviseur maakt conceptadvies en stuurt dit naar u en de andere partijen op. Deze partijen zijn:
  • een planjurist van de gemeente Dordrecht
  • (eventueel) een derde belanghebbende
   bijvoorbeeld een projectontwikkelaar wanneer die voor de betaling van de eventuele planschade verantwoordelijk is
 • alle betrokken partijen mogen op het voorlopige advies (schriftelijk) reageren
 • na eventuele aanpassingen van het voorlopige advies krijgen alle partijen het uiteindelijke advies
 • het college van burgemeester en wethouders beslist op uw aanvraag. Zij betrekt hierbij het uiteindelijke planschadeadvies. Het college van burgemeester en wethouders kan hier met reden van afwijken
 • u ontvangt planschadevergoeding als het college uw aanvraag toewijst
 • tegen de beslissing mag u bezwaar maken
Eigen risico

Bij inkomstenverlies heeft u een eigen risico. Dit risico is in ieder geval 2% van uw inkomen. Bij waardevermindering van de woning geldt een eigen risico van 2% van de waarde van uw woning. Wij vergelijken de maximale invulling van mogelijkheden uit het bestemmingsplan met het besluit van de oorzaak van de schade. U krijgt geen planschadevergoeding als het geldende bestemmingsplan meer bouw- of gebruiksmogelijkheden toelaat.

Meer informatie

Misschien is de pagina Ruimtelijke plannen ook interessant voor u.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan via telefoonnummer 078 770 48 99 met cluster Stad van de gemeente Dordrecht. Meer informatie over bestemmingsplannen en belangrijke artikelen leest u op Bestemmingsplan.nl en Ondernemersplein.