4e herziening structuurvisie, diverse locaties 2

Vaststelling 4e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
Burgemeester en Wethouders maken  bekend dat de gemeenteraad op 23 juni 2020 de 4e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040- diverse locaties gewijzigd heeft vastgesteld. 
De visie kan worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder vermelding van het indentificatienummer NL.IMRO.0505.SVHerzdivlocaties2-3401.

U kunt de visie hier downloaden:

4e herziening structuurvisie (pdf, 7.4 mB)

vaststellingsbesluit (pdf, 26 kB)

M.E.R. beoordeling (pdf, 2.6 mB)

Herziening Structuurvisie

Met de 4e herziening van de Structuurvisie willen we een aantal ruimtelijke ontwikkelingen op korte termijn mogelijk maken. Het gaat om ontwikkelingen die nu niet passen binnen de kaders van de Structuurvisie. Hiermee sluiten we aan op de actuele ruimtelijke visie van de gemeente en geven we invulling aan de groeiambitie.

De volgende locaties staan centraal in de 4e herziening van de Structuurvisie:

          Dorp de Hoop

          Amstelwijck Smitzigt Boomgaard

          Hastingsweg / Provinciale weg

          Zuidzijde station (driehoek Thureborg)

          Station Leerpark / Gezondheidspark

Naast de aanpassingen van de ontwikkelmogelijkheden op deze locaties, wordt een aantal thema's onderbouwd en geactualiseerd. Dat zijn de thema's wonen, groenblauwe stad, duurzaamheid en milieu. Deze thema's zijn van invloed op de ruimtelijke ordening in onze gemeente.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is een milieu effect rapportage opgesteld, die ook onderdeel is van de 4e herziening van de Structuurvisie Dordrecht 2040.

 

Vaststellingproces Wijzigingen 4e herziening Structuurvisie
Vanaf 10 februari 2020 lag het ontwerp van de 4e herziening zes weken ter inzage. Iedereen kon een zienswijze indienen.
Er zijn verschillende zienswijzen binnengekomen die in een aantal gevallen hebben geleid tot een aanpassing van het stuk. Daarnaast is een aantal ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De aanleiding hiervoor zijn nieuwe inzichten met betrekking tot de locaties die centraal staan in de 4e Herziening van de Structuurvisie. Tot slot heeft bespreking van het concept in de Commissie Fysieke Leefomgeving geleid tot enkele aanpassingen. De argumentatie voor de aanpassingen en wijzigingen in de 4e herziening van de structuurvisie zijn in de Nota van Beantwoording vermeld. 
  
Tegen de vaststelling van deze herziening van de Structuurvisie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.