3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040-diverse locaties

Ligging en inhoud

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is de toekomstige ontwikkeling van het Eiland van Dordrecht beschreven. Deze structuurvisie is door de gemeenteraad vastgesteld op 17 december 2013.

Met deze ontwerp 3e herziening van de Structuurvisie wil de gemeente haar ruimtelijke beleidskaders aanpassen om deze aan te laten sluiten bij de actuele ruimtelijke visie van de gemeente en invulling geven aan de eerder gesignaleerde opgave.

Indienen zienswijzen

De ontwerp herziening van de structuurvisie ligt tijdens openingsuren ter inzage  in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300). De ontwerpstructuurvisie is tevens in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzageligging (t/m 7 december 2018) zienswijzen omtrent het onderwerp naar voren brengen (adres: postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van 'zienswijze herziening structuurvisie'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 30 november een telefonische afspraak te worden gemaakt.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze herziening van de structuurvisie is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over deze herziening van de structuurvisie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer M. Niekus van cluster de Stad, tel. 078-7704840.

Pdf-versie

U kunt de 3e herziening Structuurvisie hier ook downloaden.

3e herziening Structuurvisie 

collegebesluit