3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040-diverse locaties

Ligging en inhoud

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is de toekomstige ontwikkeling van het eiland van Dordrecht beschreven. Deze structuurvisie is door de gemeenteraad vastgesteld op 17 december 2013. De gemeente Dordrecht heeft één structuurvisie die onder andere de leefmilieus per gebied omschrijft. 

Met deze 3e Herziening van de Structuurvisie wil de gemeente haar ruimtelijke kaders aanpassen om deze aan te laten sluiten bij de actuele ruimtelijke visie van de gemeente. Hiermee kan invulling geven worden aan de opgave om te groeien. De herziening van de Structuurvisie krijgt een verdere uitwerking in de bestemmingsplannen voor

de betreffende ontwikkellocaties. In deze herziening van de Structuurvisie wordt voor een vijftal projecten het ruimtelijk kader ten opzichte van de vigerende Structuurvisie aangepast. Dit zijn het Sportpark Amstelwijck, Scholengebied Noordendijk, Sportpark Corridor, Sportpark Krommedijk en Zonnecentrales.

Vaststellingsproces

Op 2 oktober 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de 3e herziening structuurvisie Dordrecht in ontwerp ter inzage te leggen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Vervolgens is met ingang van 26 oktober gedurende zes weken de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen.


Er zijn verschillende zienswijzen binnengekomen die in een aantal gevallen hebben geleid tot een aanpassing van het stuk. Daarnaast is een aantal ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De aanleiding hiervoor zijn nieuwe inzichten met betrekking tot de locaties die centraal staan in de 3e Herziening van de Structuurvisie, zoals de invulling van project Amstelwijck. De argumentatie voor de aanpassingen en wijzigingen in de 3e herziening van de structuurvisie zijn in de Nota van Beantwoording vermeld. Tot slot heeft een Milieu Effect beoordelingstoets plaatsgevonden met betrekking tot de plannen die centraal staan in deze herziening.


Het College van Burgemeester en Wethouders heeft 14 mei 2019 de stukken vastgesteld en op 24 september 2019 is de 3e herziening van de Structuurvisie Dordrecht 2040 vastgesteld door de gemeenteraad.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze herziening van de structuurvisie is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over deze herziening van de structuurvisie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw M. Morlog-Criellaard van cluster de Stad, tel. 078-7704168.

Pdf-versie

U kunt de 3e herziening Structuurvisie hier ook downloaden.

3e herziening Structuurvisie 

raadsbesluit

Nota van beantwoording zienswijze

vormvrije m.e.r. beoordeling