Weeskinderendijk - Laan der VN

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door de Weeskinderendijk, A16, Ampèrestraat, Mijlsehaven en de gemeentegrens met Zwijndrecht.

Het bestemmingsplan regelt de bestemming van gronden in het plangebied. Het plan betreft een actualisering van de geldende bestemmingsplannen en regelt de bestaande situatie. Het plan voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen.

kaartje ligging Weeskinderendijk-Laan der VN

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 25 juni 2013 en met ingang van 22 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

1e herziening Weeskinderendijk - laan der VN, locatie Dokweg

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit