2e herziening Staart, locatie Baanhoekweg 20

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt aan de Baanhoekweg en wordt globaal begrensd door:

  • in het noorden: perceel Grevelingenweg 25
  • in het oosten: Grevelingenweg
  • in het zuiden: Baanhoekweg
  • in het westen: perceel Baanhoekweg 16

Op de locatie Baanhoekweg 20, gelegen op de hoek Baanhoekweg Grevelingenweg, heeft tot 2017 het brandstoffen verkooppunt met de bijbehorende bedrijfswoning gestaan. Ook was er langs de Baanhoekweg een verkooppunt voor boot- en auto benodigdheden gevestigd.

In 2017 zijn de bedrijfswerkzaamheden gestopt en is alle bebouwing gesloopt. De gemeente heeft het perceel gesaneerd en gaat het perceel nu als bedrijfsgrond aanbieden.

 In het geldende bestemmingplan heeft het brandstoffen verkooppunt een veiligheidszone LPG in een cirkel rondom het gasvulpunt en is de verkoop van gas en benzine aangeduid met de functieaanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met LPG". De winkel is positief bestemd middels de functieaanduiding "detailhandel" en de woning middels de functieaanduiding "bedrijfswoning".

 In de toekomst zijn alle bovenstaande functies niet gewenst en dus uit de planologische regeling verwijderd. De plangrens is de exacte contour van de veiligheidszone LPG. De bestemmingen Bedrijf, Groen en Verkeer zijn ten opzichte van het moederplan ongewijzigd. De bouwhoogte en het bebouwingspercentage zijn gelijk aan de mogelijkheden van de andere percelen langs de Baanhoekweg en de Grevelingenweg.

kaartje ligging

 

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 15 oktober 2019 en met ingang van 10 december 2019 in werking getreden en onherroepelijk geworden

Digitale versie

 

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van de het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk hier de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, telefoonnummer 44078. 

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden:

raadsbesluit (pdf, 394 kB)

toelichting (pdf, 1 mB)

regels (pdf, 133 kB)

verbeelding (pdf, 307 kB)