3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk - Lindelaan

Ligging en inhoud

Deze herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam heeft betrekking op de sloop van een kassencomplex en een tuincentrum en het bouwen van maximaal 31 woningen.

kaartje ligging Oudendijk - Lindelaan

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 28 maart 2017 en met ingang van 23 mei 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit

besluit vaststelling hogere waarden