2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de verbinding Zuidendijk-Troelstraweg, Troelstraweg, (verlengde van) Van Hogendorpplantsoen en de waterpartij langs Zuidendijk. Het plan betreft de bouw van woningen op de voormalige locatie van de Montessorischool.

kaartje ligging Troelstraweg

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 26 september 2017 en met ingang van 21 november 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit

besluit vaststelling hogere waarden