Gebruik binnenhavens en kades

De gemeente denkt na over het (toekomstig) gebruik van de binnenhavens en kades in de stad. We willen dat nog meer mensen langs de kade en op het water kunnen genieten van de bijzondere sfeer in ons havengebied.

Wil je meteen naar de enquête? Scroll dan naar beneden, naar het uitklapbalkje 'Vul de enquête in!'

Een goede verdeling van de ruimte op het water is belangrijk. We willen dat de voorzieningen aansluiten op de wensen van gebruikers van het water, ondernemers en bewoners. Natuurlijk moeten ze ook passen bij het karakter van de havens.

Verschillende groepen maken gebruik van het water zoals de binnenvaart, watersporters en rondvaartbedrijven. Zij hebben meegedacht over de kansen die de havens en kades bieden voor de toekomst. We hebben gehoord waaraan zij behoefte hebben. De gesprekken hebben ons geholpen bij het bepalen van onze denkrichtingen. Die leggen we nu voor aan bewoners en ondernemers in het havengebied. Onderstaand kun je meer informatie lezen door te klikken op de uitklapbalkjes.

Nieuwe Haven Dordrecht

Waarom nu nadenken over het gebruik?

Bij de gemeente komen regelmatig aanvragen binnen voor nieuwe activiteiten in de havens of op de kades. Sommige havens zijn misschien wel geschikt voor nieuwe functies, andere niet. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen, is het nodig om een visie te hebben op het (toekomstig) gebruik. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om haar positie als stad aan het water sterker te maken. We willen het water zo goed mogelijk benutten zodat Dordrecht nog aantrekkelijker wordt voor bewoners, bezoekers en ondernemers.
Bekijk de overzichtskaart van het gebied

Welke ideeën zijn er?

We hebben eerst het huidige gebruik van de binnenhavens en kades in beeld gebracht. Toen hebben we gekeken of er kansen en wensen zijn om in de toekomst iets aan dat gebruik te veranderen. Dan gaat het om verlevendiging en zichtbaarheid van het water, maar ook om veiligheid en duurzaamheid. De ideeën van gebruikers hebben we hierin meegenomen.
Hieronder kunt u zien wat de ideeën per haven en kade zijn.

Ideeën binnenhavens/kades centrum

Over het algemeen vinden we de verdeling van de gebruikers op het water in het centrum goed. Voor alle havens in het centrum willen we meer ruimte geven aan nieuwe activiteiten die zorgen voor meer levendigheid en bezoekers. We hebben daarbij respect voor de belangen van de bewoners en houden daar rekening mee. We denken dan aan horeca op het water, evenementen en af- en aanmeerplekken voor personenvervoer zoals watertaxi's. Waar het veilig kan, willen we ook ruimte geven aan kanovaren en peddelen op een surfboard.

Binnen Kalkhaven

Nu in gebruik als ligplaats voor binnenvaartschepen. Naar ons idee blijft dat zo. Ook na het vertrek van de firma Dolderman blijft de behoefte bestaan aan ligplaatsen voor (grote) binnenvaartschepen. De binnenvaartschepen zorgen ervoor dat het maritieme karakter van de stad goed zichtbaar is. Het idee is om samen met bewoners en ondernemers langs de haven verder te werken aan een toekomstvisie. Doel is het versterken van het karakter en de samenwerking.  

Bomhaven

Nu in gebruik als ligplaats voor binnenvaartschepen. Naar ons idee blijft dat zo. Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze haven.

Buiten Kalkhaven

Nu in gebruik als ligplaats voor binnenvaartschepen. Naar ons idee blijft dat zo. Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze kade.

Buiten Walevest

Hier zijn nu ligplaatsen voor binnenvaartschepen en cruiseschepen. In onze denkrichting blijft dat zo. Wel willen we cruiseschepen voorrang geven bij de toewijzing van ligplaatsen.

Groothoofd

Afmeerplaats voor diverse vormen van personenvervoer zoals rondvaartboten en watertaxi's. Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze kade.

Handelskade

Op deze plek kunnen binnenvaartschippers hun auto op de wal zetten. Er zijn geen ideeën om dit te veranderen.

Hooikade

Hier meert de waterbus naar Zwijndrecht af. Daarnaast zijn er ligplaatsen voor een bunkerstation en binnenvaartschepen. Het idee is om meer mogelijkheden te bieden om mensen op en af te laten stappen.

Leuvehaven

Nu in gebruik als ligplaats voor binnenvaartschepen. Het idee is om meer mogelijkheden te bieden om mensen op en af te laten stappen.

Maartensgat

Vaste ligplaatsen voor recreatievaart (met motoren). Waar mogelijk willen we hier meer plekken bieden aan passanten.

Merwedekade

Afmeerplaats voor cruiseschepen en binnenvaartschepen. We willen cruiseschepen voorrang geven bij de toewijzing van ligplaatsen.

Nieuwe Haven

Vaste ligplaatsen voor recreatievaart (met motoren) en plaatsen voor passanten. Het karakter van de jachthaven komt hier goed tot zijn recht. Waar mogelijk willen we hier meer plekken bieden aan passanten.

Riedijkshaven

De haven is overloopgebied voor tijdelijke ligplaatsen: denk aan tijdelijke woonschepen, ligplaatsen voor (kleinere) binnenvaartschepen en personenvervoer. Het idee is om hier meer personenvervoer (op- en afstappen) toe te laten. Het idee is om samen met bewoners en ondernemers langs de haven verder te werken aan een toekomstvisie. Doel is het versterken van het karakter en de samenwerking.

Spuihaven

De Spuihaven heeft de functie van een hoofdwatergang die gebruikt wordt voor waterafvoer en waterberging. Het water wordt nu niet verder gebruikt. Het idee is om bij het Achterom en de Johan de Wittbrug gelegenheid te bieden voor kleine watersport (waterfietsen, roeiboten en peddelen op een surfboard) om hier te water te gaan. Het idee is om samen met bewoners en ondernemers langs de haven verder te werken aan een toekomstvisie. Doel is het versterken van een bepaald karakter.

Buiten Biesboschhaven Stadswerven (Merwezijde)

We dempen de noordelijke insteekhaven om hier woningbouw mogelijk te maken.

Voorstraathaven Noord en Zuid

Nu vooral in gebruik voor rondvaarten. Ook terrassen op het water zijn hier al mogelijk. Door het opheffen van het vaarverbod en het verwijderen van de drempels zijn de mogelijkheden voor gebruik toegenomen. In verband met de ruimte blijft er tussen Wijnbrug en Stadhuis éénrichtingverkeer. Er wordt aan gedacht om in de toekomst alleen elektrisch varen toe te staan.  .

Wolwevershaven

In deze haven bieden we ruimte aan (varende) binnenvaartschepen gebouwd voor 1935. Aan de kant van de Kuipershaven is meer ruimte voor ontwikkeling van activiteiten die passen bij het karakter van de haven. Samen met bewoners (zowel op schepen als op de kant) en ondernemers langs de haven werken we al aan een toekomstvisie. Doel is het versterken van de waarden van de erfgoedhaven én van de verbinding tussen haven, kade en bebouwing. Ook willen we meer levendigheid met behoud van het huidige karakter van de haven.

Wantij (tussen de toekomstige Prins Clausbrug en de Prins Hendrikbrug)

De Korte en Lange Wantijkade zijn in gebruik als afmeerplaatsen voor cruiseschepen en binnenvaartschepen. We willen cruiseschepen voorrang geven bij de toewijzing van ligplaatsen.

Aan de zuidkant ligt een hotelboot en is de 'overnachtingsplek' voor de waterbussen. De ligplaats voor de waterbussen verdwijnt naar verwachting na 2021.

Net naast de Zuidelijke Insteekhaven zijn er enkele waterwoningen. In de Zuidelijke Insteekhaven op Stadswerven worden de plannen voor ligplaatsen voor recreatievaart en voor de historische (woon)schepen van Stichting Leefwerf De Biesbosch verder uitgewerkt.

Ten westen van de Prins Hendrikbrug is plaats voor de veiligheidsdienst (KNRM). Momenteel wordt onderzocht in hoeverre er ook ruimte is voor de andere historische (woon)schepen van Stichting Leefwerf De Biesbosch met onder andere een museumboot met lashbak (Siegfried) en een voormalige pont (Veerdienst 3).

Het idee is om samen met bewoners en ondernemers langs (een deel van) het Wantij tussen de Prins Hendrikbrug en de toekomstige Prins Clausbrug verder te werken aan een integrale toekomstvisie, zodat de samenwerking en het karakter van de haven verder ontwikkeld kunnen worden.  

Wijnhaven

In gebruik als haven voor pleziervaart. Er zijn meer mogelijkheden gekomen om passanten te ontvangen. Het idee is om in de toekomst ruimte te maken voor een aantal ligplaatsen voor personenvervoer (tot 20 meter).

Ideeën binnenhavens/kades buiten het centrum

Over het algemeen vinden we de verdeling van de gebruikers op het water buiten het centrum goed.

Baanhoekhaven

Hier zijn ligplaatsen voor binnenvaartschepen die de bedrijven aan het water bedienen. Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze haven.

Eerste Jachthaven

Nu in gebruik als ligplaats voor recreatievaart (plezierjachten). Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze haven.

Tweede Jachthaven

Nu in gebruik als ligplaats voor recreatievaart (plezierjachten). Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze haven.

De Kil

In gebruik voor recreatievaart. Ook liggen hier een veerstoep en een helling voor het te water laten van brandweerboten. Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze haven.

Kolenhaven

In gebruik als afmeerplaats voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren (de zogeheten kegelschepen). Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze haven.

Kop van 't Land

De veerpont naar Werkendam legt hier aan. Het idee is om het aan- en afmeren van kleine watersport (kano's en dergelijke) mogelijk te maken.

Merwedehaven (1e, 2e en 3e)

Hier zijn ligplaatsen voor binnenvaartschepen die de bedrijven aan het water bedienen. Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze havens.

Mijlhaven

Hier zijn geen activiteiten. De functie van riooloverstortplaats en de beperkte diepte leggen bepaalde beperkingen op aan het gebruik. Het idee is dat de haven in de toekomst geschikt kan zijn als wachtplaats voor (zeil)vaartuigen die onder de Zwijndrechtse brug door moeten. Ook kan hier een halteplaats komen voor de watertaxi.

Oosthaven

Hier ligt een trailerhelling. Er zijn geen nieuwe denkrichtingen voor deze haven.

Papendrechtsestraat

In gebruik voor binnenvaart. Het idee is om binnenvaartschippers hier de mogelijkheid te bieden hun auto op de wal te zetten. Ook denken we aan het aan- en afmeren van personenvervoer.

't Vissertje

Aan- en afmeerplaats voor pleziervaart en kleine watersport. Het idee is dat het in de toekomst ook gebruikt kan worden voor het aan- en afmeren van personenvervoer.

Vlij en Vlijhaven (West)

In gebruik als jachthaven. Ook liggen er enkele woonarken. We denken erover om hier in de toekomst ruimte te bieden aan woningen op het water.

Westergoot (Wantij)

In gebruik als jachthaven. Er zijn geen nieuwe denkrichtingen.

Zuidhaven

In gebruik als jachthaven. De provincie wil vanaf hier een voet- en fietsveer laten varen naar de Brabantse Biesbosch.

Vul de enquête in!

We willen graag weten hoe u denkt over het gebruik van de havens en kades, nu en in de toekomst. Zijn onze denkrichtingen goed? Ziet u nog andere mogelijkheden? We hebben een vragenlijst gemaakt. Vertel wat u vindt en doe mee aan de enquête: (deze enquête is gesloten)

Hoe gaat het verder?

In de zomerperiode werken we de denkrichtingen verder uit. Die beschrijven we in een visie op het gebruik van de binnenhavens en kades. Daarin nemen we ook de resultaten van de enquête mee. Het idee is om na de zomervakantie een inloopavond te houden.
De voorlopige visie leggen we voor aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Het stuk gaat daarna de inspraak in. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk de visie vaststelt.