Energiecompensatie en inflatiecorrectie activiteiten

De gemeente komt organisaties met een sociaal maatschappelijke functie tegemoet in de stijgende kosten. De tegemoetkoming geldt in het bijzonder voor stijgende energiekosten. Of kosten veroorzaakt door de huidige maatschappelijke crisissen, zoals de oorlog in Oekraïne. Zijn er andere (rijks-)regelingen waar u een tegemoetkoming kunt aanvragen? Dan gaan die voor of dan verreken wij ze met deze regeling. 

Deze regeling is sinds 31 december 2023 verlopen voor nieuwe aanvragen. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. 

Voorwaarden 

U kunt subsidie aanvragen als uw organisatie valt onder een van de volgende drie categorieën. 

Categorie 1

Uw organisatie werkt zonder winstoogmerk en voert activiteiten uit op het gebied van:

 • welzijn
 • sport
 • cultuur of
 • evenementen

Bent u contracthouder van het energiecontract? Dan kunt u in aanmerking komen voor 80% van het verschil in de prijs voor gas of elektriciteit. Het gaat dan om het verschil tussen de contractprijzen van 2022 en 2023. Bent u geen contracthouder van het energiecontract? Dan kunt u in aanmerking komen voor 80% van het deel van de inflatie. Dat deel moet gekoppeld zijn aan de stijging van de energieprijzen.

Categorie 2

Uw organisatie voert activiteiten uit die de gevolgen van de energiecrisis bestrijden voor de inwoners van Dordrecht. Zonder subsidie kunnen deze activiteiten niet doorgaan. U komt dan in aanmerking voor subsidie tot maximaal 100% van het tekort.

Categorie 3

Uw organisatie voert activiteiten uit op het gebied van evenementen, culturele initiatieven of producties. Of uw organisatie heeft de 'special' status van de gemeente. Kunnen uw activiteiten door hoge kostenstijgingen niet door gaan? U kunt dan subsidie aanvragen voor 50% van de kostenstijgingen. Dit kan alleen als deze kosten boven de vastgestelde prijsindex (6,7%) uitkomen. Kosten voor etenswaren en drank komen niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen 

Deze regeling is sinds 31 december 2023 verlopen voor nieuwe aanvragen. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen. 

Als het uit te keren subsidiebedrag lager is dan € 500,-, krijgt u geen subsidie.

Afhandeling

Binnen 8 weken krijgt u dan antwoord.

Aanvragen

EHerkenning-logoGa naar het subsidieportal  Lees meer informatie over eHerkenning

Bij de aanvraag heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Meer informatie: eHerkenning. Let op: als u 15 minuten 'pauze' neemt, dan moet u opnieuw inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussendoor op.

Meesturen

Voor elke categorie stuurt u altijd mee:

 • beschrijving van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • doelstellingen en resultaten die u met die activiteiten nastreeft en hoe de activiteiten daaraan bijdragen
 • als u voor de 1e keer subsidie aanvraagt, voegt u ook het volgende toe: 
  • exemplaar van de oprichtingsakte
  • statuten
  • meest recente jaarverslag
  • meest recente jaarrekening inclusief balans
  • uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden
  • kopie van een recent bankafschrift van het rekeningnummer waarop wij de subsidie moeten storten

Valt u onder categorie 1? Dan stuurt u ook mee: 

 • bewijs dat de tarieven per m3 of GJ gas en per kWh voor elektra excl. BTW in 2023 hoger zijn dan in 2022
  Als peildatum houden wij 1 januari 2022 respectievelijk 1 januari 2023 aan
 • inzicht en onderbouwing van het verwachte gebruik in de periode waarvoor u een aanvraag indient
 • datum waarop u de energieafrekening verwacht
 • oude en nieuwe huurcontract, indien van toepassing

Valt u onder categorie 2? Dan stuurt u ook de begroting van het lopende boekjaar mee. Hierin moeten u de gevolgen van de gestegen lasten zichtbaar maken.

Valt u onder categorie 3? Dan stuurt u ook mee: 

 • verklaring waarom u de kosten niet kunt dekken uit het eigen vermogen, de lopende exploitatie of de egalisatiereserve
 • begroting van het lopende boekjaar waarin de gevolgen van de gestegen lasten zichtbaar zijn
Hoogte subsidie

Voor deze subsidies hebben wij € 4.400.000,- beschikbaar. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het bedrag voor deze subsidies op is.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

Heeft  u een subsidie ontvangen en is deze hoger dan € 5.000,-? Dan moet u achteraf uitleggen wat u met de subsidie heeft gedaan. De gemeente beoordeelt uw verantwoording en stelt de subsidie vast. In de subsidiebeschikking staat wat u wanneer moet doen. Ook krijgt u, als u de aanvraag via het subsidieportal heeft ingediend, hier een melding over. 

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij of lukt het u niet uw aanvraag via het subsidieportal in te dienen? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.