Vergunningen en toezicht

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor het milieu verdeeld over verschillende overheden. Deze overheden heten dan 'bevoegd gezag' voor het onderwerp waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Met betrekking tot de situatie bij DuPont/Chemours zijn die verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:

  • Milieuvergunning en toezicht, inclusief uitstoot: Provincie Zuid-Holland
  • Bodemverontreiniging: gemeente Dordrecht
  • Lozingen op de rivier: Rijkswaterstaat
  • Lozingen op het riool: Provincie Zuid-Holland
  • Veiligheid van werknemers: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Drinkwater: Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Oppervlaktewater: Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van grote wateren, zoals de zee en de rivieren. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor lokale en regionale wateren, zoals kanalen en sloten.
  • Natuurzwemwater (zwemplassen): Provincie Zuid-Holland
  • Afval: Inspectie Leefomgeving en Transport
Vergunningverlening

De gemeente verstrekt niet de vergunningen aan Chemours en DuPont. Het bevoegd gezag voor Chemours en DuPont is de provincie Zuid-Holland. De provincie verleent de milieuvergunning en houdt daar toezicht op. Niet als enige overigens, ook de Veiligheidsregio, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vroeger de Arbeidsinspectie) en Rijkswaterstaat houden toezicht.

DCMR

De taken vergunningverlening en toezicht worden namens de provincie uitgevoerd door DCMR Milieudienst Rijnmond. Voor bedrijven zoals Chemours en DuPont zijn in Nederland zes Omgevingsdiensten aangewezen die hierin zijn gespecialiseerd. Voor ons gebied is dat de DCMR, waar gezien de Rotterdamse haven en omgeving zeer veel expertise zit. 

Wettelijk adviseur

Wij zitten hier bovenop. Als gemeente zijn wij wettelijk adviseur. Dat betekent dat we de provincie mogen adviseren over de vergunning. We zijn scherp op vergunningstrajecten en andere aanvragen, en dienen vanuit het belang van de omwonenden zienswijzen of bezwaren in waar wij vinden dat die niet ver genoeg gaan. Dat doen wij als betrokken gemeenten (Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht) zoveel mogelijk gezamenlijk. Ook schakelen we hulp in van onafhankelijke extern adviseurs met veel kennis van deze complexe materie.
Onze inzet is een veilige leefomgeving. Daarom vinden we dat de uitstoot, zeker waar het Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) betreft, zo ver mogelijk moet worden teruggedrongen en de uitstoot van PFAS naar nul moet. 

BRZO

Chemours is een BRZO-bedrijf. BRZO-bedrijven zijn risicovolle bedrijven die moeten voldoen aan veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Op de website van de DCMR is meer informatie te vinden over dergelijke bedrijven en het toezicht daarop.

Actuele vergunningen

De huidige vergunningen van Chemours zijn in te zien via de website van DCMR

Aanscherping vergunning

De afgelopen jaren heeft de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor de vergunningen van Chemours - de vergunningen flink aangescherpt. De toegestane uitstoot naar lucht en water van onder meer GenX is daarbij fors verlaagd. In de vergunning staan voorschriften die Chemours dwingen te onderzoeken hoe de nu vergunde uitstoot naar water en lucht nog verder teruggedrongen kunnen worden.

Chemours heeft fors geïnvesteerd om de lozing en uitstoot van GenX met 99% terug te dringen. De gemeente Dordrecht vindt dit een goede stap, maar het gaat voor ons niet ver genoeg. Het is duidelijk hoeveel impact PFAS hebben op de omgeving. Daarom is en blijft onze inzet: nul uit de pijp.