Vergunningen en toezicht

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor het milieu verdeeld over verschillende overheden. Deze overheden heten dan 'bevoegd gezag' voor het onderwerp waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Met betrekking tot de situatie bij DuPont/Chemours zijn die verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:

  • Milieuvergunning en toezicht, inclusief uitstoot: Provincie Zuid-Holland
  • Bodemverontreiniging: gemeente Dordrecht
  • Lozingen op de rivier: Rijkswaterstaat
  • Lozingen op het riool: Provincie Zuid-Holland
  • Veiligheid van werknemers: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Drinkwater: Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Afval: Inspectie Leefomgeving en Transport
Vergunningverlening

De gemeente verstrekt niet de vergunningen aan Chemours en DuPont. Het bevoegd gezag voor Chemours en DuPont is de provincie Zuid-Holland. De provincie verleent de milieuvergunning en houdt daar toezicht op. Niet als enige overigens, ook de Veiligheidsregio, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vroeger de Arbeidsinspectie) en Rijkswaterstaat houden toezicht.

De taken vergunningverlening en toezicht worden namens de provincie uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, onder verantwoordelijkheid van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Voor bedrijven zoals Chemours en DuPont zijn in Nederland zes Omgevingsdiensten aangewezen die hierin zijn gespecialiseerd. Voor ons gebied is dat de DCMR, waar gezien de Rotterdamse haven en omgeving zeer veel expertise zit. In de praktijk werken mensen van de DCMR mee aan de uitvoering van wettelijke taken bij bedrijven zoals Chemours en DuPont in onze regio.

Als gemeente zitten wij hier bovenop. Wij zijn scherp op vergunningstrajecten en andere aanvragen, en dienen vanuit het belang van de omwonenden zienswijzen of bezwaren in waar wij vinden dat die niet ver genoeg gaan. Dat doen wij als betrokken gemeenten (Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht) zoveel mogelijk gezamenlijk.

Chemours is een BRZO-bedrijf. BRZO-bedrijven zijn risicovolle bedrijven die moeten voldoen aan veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Op de website van de DCMR is meer informatie te vinden over dergelijke bedrijven en het toezicht daarop.

Actuele vergunningen

De huidige vergunningen van Chemours zijn ook in te zien via de website van DCMR

Aanscherping vergunning

Omdat er geen definitieve zekerheid is over de GenX-stoffen, heeft de provincie Zuid-Holland – die de vergunning verleent – op 21 april 2017 de vergunning voor uitstoot naar lucht en water flink aangescherpt. De uitstoot naar het water is verlaagd tot het niveau waarbij volgens Rijkswaterstaat ook op de lange termijn de drinkwaterkwaliteit kan voldoen aan de norm voor veilig drinkwater (2035 kg per jaar). De provincie heeft eerder aangegeven dat zij dat niet haalbaar acht de uitstoot helemaal naar nul terug te brengen. Daarvoor ontbreken op dit moment voldoende inhoudelijke gronden. De gemeente heeft die aanscherping gesteund.

In juli 2018 heeft de provincie de toegestane lozing van GenX naar het water nog verder ingeperkt, naar 148 kilo per jaar. De basis van deze aanscherping is een nieuwe norm voor GenX in oppervlaktewater.

In de vergunning staan overigens voorschriften die Chemours dwingen te onderzoeken hoe de nu vergunde uitstoot naar water en lucht nog verder teruggedrongen kunnen worden. In september 2018 heeft Chemours aangekondigd de lozing en uitstoot van GenX met 99% terug te dringen. Naast GenX-stoffen wordt ook andere uitstoot flink verlaagd. De gemeente Dordrecht vindt dit een goede stap, maar ziet graag zo snel mogelijk de daad bij het woord gevoegd worden.