Stand van zaken dossier Chemours - maart 2019

Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

U kunt de brief aan de raad hier downloaden. In de brief gaat het college onder meer in op de bodemproblematiek en de stand van zaken in de procedures rond de vergunningaanvragen van DuPont en Chemours en de aansprakelijkstelling.

Het college richt zich in dit dossier op:

  • het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen;
  • het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen, waar nodig door het uitvoeren van (aanvullende) onderzoeken;
  • voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen.

Dit doet de gemeente in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst.

Adviescommissie

De gemeenteraad bepaalt of en wanneer dit dossier besproken wordt in de adviescommissie Fysieke Leefomgeving. Die informatie verschijnt te zijner tijd op het raadsinformatiesysteem.