Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven

Ligging en inhoud

Het plan voorziet in de uitbreiding van de zone industrielawaai Derde Merwedehaven. Deze uitbreiding is nodig vanwege het nieuwe bedrijventerrein van 4 ha aan de zuidzijde van de haven. Dit nieuwe bedrijventerrein wordt mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan Derde Merwedehaven. Zie hiervoor de kennisgeving van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Derde Merwedehaven.

kaartje ligging Derde Merwedehaven

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 16 juni 2015 en met ingang van 8 augustus 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit