Partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht

Ligging en inhoud

Dit bestemmingsplan is een zogenaamde parapluherziening. Die houdt in dat in een aantal bestemmingsplannen tegelijk de bepaling van het begrip “woning” is herzien dan wel dat een nieuwe begripsbepaling van “wonen/woondoeleinden” is toegevoegd. Hiermee is bereikt dat in elk in Dordrecht geldend bestemmingsplan hetzelfde begrip “wonen/woondoeleinden” is gaan gelden. Deze herziening is één van de maatregelen voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de volgende wijziging in het ontwerp aangebracht: kamerhuur in een pand met een woonbestemming dient beperkt te blijven tot maximaal 4 personen.

De vergunningplicht voor het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte blijft bestaan. Het bestemmingsplan staat deze woonvorm (tot 4 personen) toe.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 17 mei 2011 vastgesteld en met ingang van 1 september 2011 in werking getreden. Door de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan sinds 11 november 2011 onherroepelijk.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting en regels

raadsvoorstel

raadsbesluit