2e herziening Smitsweg, locatie West

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt aan de westzijde van de wijk Wilgenwende.

De stedenbouwkundige opzet van het deelplan West in Wilgenwende is gewijzigd. Om de woningontwikkeling voor het nieuwe plan mogelijk te maken moeten de bestemmingsvlakken worden aangepast. De bestemmingen en het aantal woningen blijven gelijk aan het geldende plan Smitsweg.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op15 december 2020 en met ingang van 16 februari 2021 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt volgens de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant. Of gebruik het plannummer NL.IMRO.0505.BP172Herzwest-3201 als zoekterm.

Informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Belt u dan met de Stadswinkel, tel 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden: