Dijkversterking Dordt West

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de waterkering aan de westzijde van Dordrecht langs de Dordtsche Kil. Het betreft het dijkvak tussen de Wieldrechtseweg en Willemsdorp. In dit gebied zal het Waterschap Hollandse Delta versterkingswerkzaamheden uitvoeren, zodat de waterkering weer kan voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

kaartje ligging dijkversterking Dordt-West

Inwerking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 12 november 2013 vastgesteld en met ingang van 9 januari 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit