Dordtse Kil IV

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Wieldrechtse Zeedijk, A16, Willemsdorp, en de Dordtse Kil.
Het plan heeft betrekking op de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, de aanleg van een zonnepark, alsmede het bestemmen van bestaande bedrijven en woningen.

kaartje ligging Dordtse Kil IV

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 28 juni 2017 en met ingang van 22 augustus 2017 in werking getreden. Met de (tussen-)uitspraak van de Raad van State van 27 juni 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden, met uitzondering van het perceel Rijksstraatweg 142 en enkele bepalingen in de planregels inzake afwijkingsbevoegdheden.

De Raad van State heeft de raad opgedragen binnen 6  maanden de gebreken in de planregels te herstellen en binnen 12 maanden een nieuw besluit te nemen over de bestemming van het perceel Rijksstraatweg 142.

Op 11 december 2018 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld door artikel 7, lid 7.3 en lid 7.5.1, en artikel 8, lid 8.3 en lid 8.5.1 van de planregels te wijzigen en de plantoelichting aan te vullen.
Over de wijziging van de planregels zijn geen nieuwe zienswijzen bij de Afdeling ingediend.  De Afdeling heeft het beroep tegen het bestemmingsplan, dat van rechtswege is gericht tegen het bestemmingsplan, bij uitspraak van 20 februari 2019 ongegrond verklaard.

Voor de bestemming van het perceel Rijksstraatweg 142 volgt in 2019 een afzonderlijk besluit.

Als ontwerp ter inzage:

  • 5e herziening Dordtse Kil, locatie Rijksstraatweg 131 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. Het MER is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Bekijk de digitale versie.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

1e herziening Chw Dordtse Kil IV

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan en de vaststellingsbesluiten hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit