1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29

Ligging en inhoud

Het plangebied omvat de percelen Schuitenmakersstraat 1 en Houttuinen 27-29. De aanleiding voor deze herziening is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 15 augustus 2012 over het bestemmingsplan “Historische Binnenstad”, waarin deze plandelen werden vernietigd. De herziening behelst een nieuwe regeling van deze percelen.

kaartje ligging 1e herziening Historische binnenstad, locatie Schuitnemakersstraat 1

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 16 september 2014 vastgesteld en met ingang van 6 november 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit