1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in het zuiden van Krispijn: tussen de Patersweg, de Frans Halsstraat, de tuinen van de woningen aan de Rembrandtlaan en de Jacob van Ruisdaelstraat.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van zesenzeventig grondgebonden woningen. Daarnaast heeft deze herziening betrekking op de voormalige schoollocatie Patersweg 1 voor een ondergeschikte aanpassing van de in het geldende bestemmingsplan "Krispijn" opgenomen bouw- en gebruiksmogelijkheden voor woningbouw. Het gaat hierbij om de koppen van de geplande woningen en de bestemming van het transformatorstation.

kaartje ligging Patersweg fase 1

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 29 mei 2018 en met ingang van 17 juli 2018 in werking getreden en onherroepelijk geworden

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, telefoon 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit