Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente Dordrecht heeft een subsidieregeling Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan:

 1. een sterk, sociaal en zorgzaam Dordrecht waarin iedereen mee kan doen
 2. kansrijk, veilig, gezond en met plezier op laten groeien van jeugdigen
 3. een zo goed mogelijk een zelfstandig leven leiden van Dordtenaren

We maken hierbij onderscheid in subsidies per kalenderjaar en eenmalige aanvragen: 

Subsidie per kalenderjaar verstrekken wij voor activiteiten die plaatsvinden tijdens 1 of meer kalenderja(a)r(en).
Eenmalige subsidie verstrekken wij voor activiteiten die eenmalig zijn of binnen een project plaats vinden. 

Doel van deze subsidie

Voor het verstrekken van subsidies hebben we meerdere doelen opgesteld. Uw aanvraag moet bijdragen aan 1 of meerdere van de volgende doelen: 

 1. de sociale betrokkenheid van inwoners en een inclusieve samenleving van de stad versterken
 2. het voorkomen van problemen door in te zetten op preventie en vroegsignalering
 3. inwoners stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
 4. versterken van mantelzorgers;
 5. uitvoeren van wettelijke taken zoals onder andere:
  1. onafhankelijke cliëntondersteuning 
  2. adviesraad WMO en Jeugd
  3. anti discriminatievoorziening
  4. Advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) (AMHK)
 6. bieden van snelle en passende ondersteuning bij multiproblematiek door het versterken van de samenwerking tussen tenminste 2 van de volgende domeinen:
  1.  jeugdgezondheidszorg
  2. kinderopvang
  3. onderwijs
  4. jeugdhulp
  5. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  6. Wet langdurige zorg (Wlz)
 7. bieden van maatschappelijke zorg aan zeer kwetsbare inwoners die zorg mijden
  1. of waarvoor het reguliere aanbod onvoldoende resultaat biedt
  2. of aan inwoners die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld

De volledige tekst staat in artikel 3 van de subsidieregeling Jeugd en Wmo. Deze doelen gelden voor zowel de subsidies per kalenderjaar als de eenmalige subsidies.

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als u met uw activiteiten bijdraagt aan de benoemde doelen. Daarnaast toetsen wij de aanvraag op 3 criteria: 

 1. U werkt samen met lokale organisaties, instellingen en andere maatschappelijke partijen om uw activiteit voor elkaar te krijgen: een activiteit of een partij staat nooit los van andere activiteiten en partners die in de stad actief zijn. Formele en informele partijen werken samen en verwijzen naar elkaar door. Daarmee bouwen we aan een netwerk rondom de inwoner 
 2. Bij het mogelijk maken van de activiteit werkt u zoveel mogelijk met vrijwillige inzet: we stimuleren alle subsidieaanvragers om gebruik te maken van de kracht van de samenleving. Partijen die alleen met professionals werken lichten toe waarom dit noodzakelijk is 
 3. De activiteit draagt bij aan 'normalisering'. Hieronder verstaan we dat we: 
  1. accepteren dat in het gewone leven niet alles van een leien dakje gaat
  2. de activiteit zoveel mogelijk aansluit  bij het 'gewone' leven.
  3. de activiteit inclusief is en het de taboe op 'anders' zijn doorbreekt

Deze leidende regels vindt u terug in artikel 9 lid 1, onder beoordelingscriteria in de subsidieregeling Jeugd en WMO. Voor eenmalige subsidies gelden aanvullende criteria. Kijk daarvoor hieronder bij het kopje 'eenmalige subsidie'. 

Subsidie per kalenderjaar

Subsidie per kalenderjaar verstrekken wij voor activiteiten die plaatsvinden tijdens 1 of meer kalenderja(a)r(en), dit zijn blijvende activiteiten. U vraagt deze subsidie aan voor 1 oktober in het voorgaande jaar voor de start van de activiteit. 

De aanvraag dient u altijd in via de subsidieportal en uw aanvraag moet aansluiten bij:
•    Lokaal plan Jeugd Dordrecht 2019 – 2022 (pdf 12.792 kB) en/ of Meerjarenbeleidplan Wmo 2020-2023 Gemeente Dordrecht (deze kunt u opvragen via het contactformulier)
•    Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht

DigiD-logo.comEHerkenning-logoVraag subsidie voor het kalenderjaar aan in het subsidieportal  Voor eHerkenning heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning.

Let op: voor het invullen van het digitale formulier heeft u 15 minuten de tijd! Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen anders komt u tijd te kort.

Eenmalige subsidie

Voor de eenmalige subsidies heeft het college een subsidieplafond vastgesteld van € 100.000,- in 2021 en € 60.000,- in 2022. De subsidie dient u 8 weken voor de activiteiten starten in. Naast de 3 algemene criteria onder het kopje 'in aanmerking komen' beoordelen wij uw eenmalige aanvraag ook op:  

 • de activiteit is vernieuwend tot bestaande activiteiten. De activiteit overstijgt bijvoorbeeld het domein of door een onderbouwde aanpak 
 • de activiteit draagt bij aan preventie en leidt tot een afname van dure gespecialiseerde zorg
 • het aantal te bereiken personen in verhouding tot de kosten en de impact die de activiteit maakt
 • voor de activiteit heeft u ook financiering uit andere bronnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inkomstenbronnen zoals fondsen of deelnemersbijdragen die de activiteit meefinancieren

De aanvraag dient u altijd in via de subsidieportal en uw aanvraag moet aansluiten bij:
•    Lokaal plan Jeugd Dordrecht 2019 – 2022 (pdf 12.792 kB) en/ of Meerjarenbeleidplan Wmo 2020-2023 Gemeente Dordrecht (deze kunt u opvragen via het contactformulier)
•    Subsidieregeling Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht

DigiD-logo.comEHerkenning-logoVraag eenmalige subsidie aan in het subsidieportal Voor eHerkenning heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning.

Let op: voor het invullen van het digitale formulier heeft u 15 minuten de tijd! Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen anders komt u tijd te kort.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.   

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.