Achterweg 2a

Ligging en inhoud

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de het verbouwen van een stal/schuur naar een woning. De Achterweg 2A ligt in de wijk Dubbeldam in het Overkamppark.

Indienen zienswijze

Burgemeester en wethouders van Dordrecht maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo, af te wijken van het bestemmingsplan Dubbeldam voor het (ver)bouwen van een woning aan het koetshuis en een functiewijziging van de schuur op het perceel van de Achterweg 2a.

De aanvraag met ontwerpbesluit “Achterweg 2a” (NL.IMRO.0505.PB024Achterweg-2001) en bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 maart 2019 voor zes weken ter inzage in de hal van het Stadskantoor tijdens de openingsuren. Adres: Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (tot en met 6 mei 2019) bij het college van burgemeester en wethouders een zienswijze (mening) geven over het ontwerpbesluit. Adres: College van burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. De zienswijze kunt u bij voorkeur schriftelijk indienen onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Achterweg 2a".

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bij voorkeur uiterlijk 29 april een telefonische afspraak maken (telefoon 078 - 770 4951).

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze omgevingsvergunning is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Pdf-versie

U kunt het ontwerp-besluit met bijlagen hier downloaden: