Zuidrand van Dubbeldam

Ligging en inhoud

Het plangebied wordt begrensd door de Oudendijk en Zuidendijk, het Laantje van Middenhoeve en de Meeuwenseweg, de Zeedijk, de Schenkeldijk en de achterzijde van de percelen Stevensweg-oostzijde. Het gebied betreft het niet uitgevoerde plan voor golf en wonen, bekend als Belthure Park. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet voornamelijk in een agrarische bestemming.

kaartje ligging Zuidrand van Dubbeldam

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 20 februari 2018 en met ingang van 17 april 2018 in werking getreden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 17 juli 2019 een tussenuitspraak gedaan. De raad heeft over een bepaald onderdeel van het plan een nieuw besluit te genomen. Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het door de gemeenteraad op 24 september 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Zuidrand van Dubbeldam” (NL.IMRO.0505.BP203Zuiddubbeldam-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 7 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het plan is nog niet onherroepelijk. 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

uitspraak Raad van State 17 juli 2019

bekendmaking

verbeelding

toelichting

regels

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit

raadsbesluit gewijzigde vaststelling