Onrechtmatig grondgebruik

In Dordrecht komt op verschillende plaatsen onrechtmatig grondgebruik voor. Dat betekent dat iemand (zoals particulieren, bedrijven of verenigingen) zonder toestemming grond gebruikt van de openbare ruimte. Dit leidt tot rechtsongelijkheid. De gemeente wil daarom een eind maken aan onrechtmatig grondgebruik.

Voorbeelden van onrechtmatig gebruik

Bij onrechtmatig grondgebruik gaat het meestal om een uitbreiding van een tuin bij een woning. Zoals het verlengen van de achtertuin en vergroting aan de zijgevel. Vaak zijn deze uitbreidingen omheind met een schutting of haag. In sommige situaties zijn gebouwen zoals bergingen en garages op het stuk grond gebouwd.

Brief van de gemeente

Bewoners die onrechtmatig gebruik maken van gemeentegrond ontvangen een brief van de gemeente. Het hangt af van de situatie of u:

 • de gemeentegrond in originele staat moet herstellen
 • u de grond kunt kopen
 • u de grond kunt huren

In de brief staat wat uw situatie of mogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat u reageert binnen de termijn die in de brief staat.

Voorwaarden voor kopen of huren
 • blijvend groen verkopen of verhuren we niet. Blijvend groen is:
  • groen dat onderdeel is van een aaneengesloten groenstructuur, zoals staat in het Handboek Kwaliteit Openbare ruimte Dordrecht
  • afschermend groen voor omzoming parkeerplaatsen of speelterrein
  • begeleidend groen langs de verbindingen tussen de wijken
  • afschermend groen als overgang tussen openbaar en privé terrein. Waar groen een afschermende functie heeft tot het privé eigendom. Het groen heeft hier een sterk representatieve waarde
  • groen dat het bestemmingsplan als 'structureel groen' aangeeft
  • groen dat een verbindende, scheidende en/of ecologische functie heeft
 • de gemeente verkoopt of verhuurt alleen 'snippergroen'. Dit zijn de regels om te bepalen of we een stuk groen verkopen of verhuren:
  • het houden van flexibiliteit in de openbare ruimte. Er moet ruimte blijven voor opvang van vergroting parkeerdruk. Mogelijkheden bij een herinrichting (groter maken van boomvakken, speelplekken)
  • scheiding tussen openbaar en privé: voorkomen van harde confrontaties, uitzicht vanaf de openbare ruimte op mogelijke tuinafscheidingen
  • er mag geen mogelijke overlast voor bewoners ontstaan (uitzicht op schuttingen, bergingen)
  • er mag geen versnippering van de openbare grond ontstaan. Zoals het isoleren van plekken in vergelijking met een groter stuk
  • grotere stukken openbare grond mag u niet aantasten. Alleen snippers en reststroken is mogelijk voor verkoop of verhuur
  • de stedenbouwkundige structuur of -verkaveling mag u niet aantasten. Duidelijke verkavelingen met te herkennen stukken openbaar groen (vooral in de wijken Wielwijk, Crabbehof en Staart)
  • de gebruikswaarde van de openbare ruimte (speelplekken, wandelpaden) mag u niet aantasten
  • bij de aanwezigheid van bomen met waarde kan er geen gronduitgifte zijn
  • ontwikkelpotenties op de lange of korte termijn moeten mogelijk blijven
  • het karakter van de wijk mag u niet aantasten. Als een wijk weinig openbare ruimte heeft dan zijn er weinig mogelijkheden tot verkoop of verhuur. Zoals Krispijn en de binnenstad.
  • ondergrondse infrastructuur kunnen een probleem zijn voor verkoop of verhuur. Zoals kabels en leidingen, riolering of aansluitingen voor lichtmasten. Per situatie kijken we of we de grond kunnen verhuren of verkopen
  • verkoop of verhuur van grond is alleen mogelijk als logische nieuwe grenzen ontstaan. Dus niet achter of voor stuk grond van anderen). Bij verlenging van een tuin moeten alle bewoners van het blok meedoen. Om onlogische grenzen of onbereikbaarheid van het openbaar gebied te voorkomen
  • Blijft de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de oever? Dan moet de waterkant bereikbaar blijven voor onderhoud
Grond kopen

Als u de grond kunt kopen, ontvangt u bij de brief een formulier. Hiermee kunt u doorgeven dat u de grond wilt kopen. U vult het formulier in en stuurt dit in de retourenvelop (zonder postzegel) terug naar de gemeente. U doet dit binnen 6 weken nadat u onze brief had ontvangen. De gemeente sluit dan een koopcontract met u.

Voor het maken van de contract moet u ook een kopie van uw paspoort opsturen met het reactieformulier. De grond wordt 2 maanden na ondertekening van de verkoopcontract via een notariële akte aan u overgedragen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Houd er rekening mee dat de kosten van de verkoop en de overdracht voor uw rekening komen. Meer informatie over het kopen van tuingrond vindt u op de pagina Stuk grond kopen.

Wilt u de grond niet kopen. Dan moet u de grond die u in gebruik heeft genomen in de originele staat herstellen. Objecten die u heeft geplaatst (bijv. hekken, heggen, bergingen en bestrating) moet u (laten) weghalen. Dit doet u binnen 12 weken na verzenddatum van de brief.

Grond huren

Als u de grond kunt huren, ontvangt u bij de brief een formulier. Hiermee kunt u doorgeven dat u de grond wilt huren. U vult het formulier in en stuurt dit in de retourenvelop (zonder postzegel) terug naar de gemeente. U doet dit binnen 6 weken nadat u onze brief had ontvangen. De gemeente sluit dan op korte termijn een huurcontract met u. Voor het maken van de contract moet u ook een kopie van uw paspoort op sturen met reactieformulier.

Wilt u de grond niet huren? Dan moet u de grond die u in gebruik heeft in de originele staat herstellen. Zaken die u heeft geplaatst (bijv. hekken, heggen, bergingen en bestrating) moet u (laten) weghalen. U moet dit doen binnen 12 weken nadat u onze brief had ontvangen.

Behandeling van uw aanvraag

U heeft een aanvraag gedaan om grond te huren of te kopen. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de grond niet mag huren of kopen? In dat geval kunt u voor dit stuk grond geen nieuwe aanvraag doen.

Grond in originele staat herstellen

Soms kunt u de grond niet huren of kopen. U moet deze dan in de originele staat herstellen. In de brief die u van de gemeente heeft ontvangen, staat welke overtreding u heeft gemaakt. U moet deze overtreding binnen 12 weken nadat u onze brief had ontvangen herstellen. De grond moet u in de originele staat herstellen. Zaken die u heeft geplaatst (bijv. hekken, beplanting, bergingen en bestrating) moet u (laten) weghalen.
Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 4 weken nadat u onze brief had ontvangen uw zienswijze laten weten. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar:

Gemeente Dordrecht
Vakteam Grondzaken Cluster Stad
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Wilt u uw zienswijze liever in een persoonlijk gesprek naar voren brengen? Maak dan een afspraak met een medewerker van Vakteam Grondzaken. U bereikt Vakteam Grondzaken via telefoonnummer  ​​​​​14 078.

Grond rechtmatig in gebruik, maar toch een brief ontvangen?

Heeft u de grond rechtmatig in gebruik? Dus de grond is uw eigendom, gehuurd van de gemeente of niet van de gemeente? En heeft u toch een brief ontvangen? Dan kunt u dat schriftelijk of persoonlijk doorgeven aan de gemeente. Als u schriftelijk reageert, stuurt u een brief hierover (schrijf het briefkenmerk op), met bewijs naar: 

Gemeente Dordrecht
vakteam Grondzaken 
Cluster Stad
Postbus 8
3300 AA Dordrecht. 

U kunt ook een afspraak maken. Neem dan contact op met de medewerkers van Vakteam Grondzaken via telefoonnummer 14 078.

Meer informatie

Misschien is de pagina Stuk grond kopen ook interessant voor u. 

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan met de medewerkers van team Grondzaken. U bereikt hun via telefoonnummer 14 078. Meer informatie over het beleid over onrechtmatig groengebruik vindt u in de