Plan van aanpak verkeersonveilige plekken

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor het college van burgemeester en wethouders. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om de komende jaren verkeersonveilige plekken in de stad aan te pakken.

plaatje met telefoonHiervoor is een aantal stappen gezet. Als eerste is een Top20-lijst opgesteld met plekken waar de meeste ongelukken gebeuren. Daarna hebben we begin dit jaar aan Dordtenaren gevraagd welke plekken zij als verkeersonveilig ervaren. De lijst met ongevallencijfers en de meldingen hebben geleid tot een plan van aanpak van verkeersonveilige plekken in de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpak aangeboden aan de gemeenteraad.

Stap 1: analyse van ongevallen- en slachtoffercijfers

Op basis van ongevallencijfers in de periode 2014 tot en met september 2018 is een lijst van 20 gevaarlijke plekken gemaakt. Er is hierbij niet alleen naar het aantal ongevallen gekeken, maar ook naar het soort ongeval. Ongevallen met gewonden wegen zwaarder dan alleen blikschade. Ook is gekeken of er iets aan de inrichting van de weg gedaan kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
De lijst op basis van cijfers en de bijbehorende raadsinformatiebrief is te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Stap 2: welke plekken vinden Dordtenaren verkeersonveilig?

Verkeersveiligheid is meer dan cijfers. Het is een gevoel. Ook als op een plek weinig ongevallen gebeuren, kan deze als verkeersonveilig ervaren worden. Begin 2019 hebben Dordtenaren bijna 900 meldingen gedaan van plekken die zij verkeersonveilig vinden. Alle meldingen zijn bekeken en in een overzicht verwerkt. Dit levert waardevolle informatie op die we de komende jaren kunnen gebruiken bij keuzes hoe we het budget voor verkeersveiligheid besteden.

Hoe verder?

De Top20-lijst verkeersonveilige plekken en de plekken die Dordtenaren hebben geleid tot een plan van aanpak voor 2019 en daarna. De plekken zijn in categorieën opgedeeld: verkeersovertredingen, kleine verbeteringen, fysieke reconstructie en werk-met-werk

Operatie verfpot

Sommige meldingen gaan over kleine zaken. Borden die beter kunnen, belijning of haaientanden die ontbreken. Met een operatie verfpot willen we deze plekken verbeteren. Daarvoor reserveren we jaarlijks € 100.000,-. In 2019 pakken we al 15 van die plekken aan.

Aanpassen verkeerssituaties

Er zijn gevallen waar meer nodig is. Soms is het nodig een verkeerssituatie aan te passen. Bijvoorbeeld door een kruising anders in te richten, inritconstructies toe te passen of snelheidsremmende maatregelen te nemen. Die ingrepen kosten vaak flink wat geld. Waar dat kan, combineren we dat met werk dat de komende jaren toch al uitgevoerd wordt. Dat scheelt kosten en overlast. Waar we die combinatie niet kunnen maken of snel ingrijpen noodzakelijk is, investeren we vanuit het budget voor verkeersveiligheid.

Handhaving

Meldingen van verkeersovertredingen zoals te hard rijden, fout parkeren of het negeren van rood licht bespreken we met de politie.

Aanpak 2019

In 2019 pakken we de volgende kruisingen aan:

  • Talmaweg-Galileilaan
  • Merwedestraat-afrit N3
  • de rotonde bij Leerpark (Eemsteynstraat – Dubbeldamseweg-Zuid)
  •  Willem de Zwijgerlaan-Nassauweg
  •  Vrieseweg-Singel
  • Vest-Vriesebrug.

Het schema plan van aanpak verkeersonveilige plekken en de bijhorende lijst met locaties is aangeboden aan de gemeenteraad.