Zuidendijk 551

Ligging en inhoud

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Zuidendijk 515 aan de zuidzijde van de Zuidendijk. Het plan behelst de sloop van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op dit perceel (met uitzondering van de voormalige dienstwoning) en het in plaats van de te slopen bebouwing oprichten van 1 nieuwe woning. Hiermee wordt toepassing gegeven aan de in het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch opgenomen ruimte-voor-ruimteregeling.

kaartje ligging Zuidendijk 551

In werking getreden

Het vastgestelde wijzigingsplan Zuidendijk 551 is op 16 mei 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit wijzigingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het wijzigingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

collegebesluit