Rogamlocatie

Ligging en inhoud

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de gronden op de hoek Mijlweg/Nijverheidsstraat en is met name gericht op de nieuwbouw van een garage/showroom. De huidige aanwezige opstallen zullen worden gesloopt. De bouw is reeds mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan 'Zeehavens'.

kaartje ligging Rogamlocatie

Mogelijkheid instellen beroep

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet  ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het op 15 november 2016 vastgestelde uitwerkingsplan “Rogamlocatie”  (NL.IMRO.0505.UP177Rogamlocatie-3001) met bijbehorende stukken met ingang van 19 november 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskan­toor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het uitwerkingsplan is tevens in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.  

Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpuitwerkingsplan tijdig kenbaar te maken, kunnen tot en met 30 december 2016 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag).
Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van 31 december 2016. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit uitwerkingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het uitwerkingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

vaststellingsbesluit