Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk

Dit plan voorziet in het ontwikkelen van een zonnepark (zonnepanelen) aan de Rijksstraatweg ongenummerd Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V nummer 722. Dit ligt in het weiland in de oksel van de A16 omsloten door het spoor en de Wieldrechtse Zeedijk.

Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk

Ligging en inhoud

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op het ontwikkelen van een zonnepark (zonnepanelen) aan de Rijksstraatweg.

Indienen zienswijze 

Burgemeester en wethouders van Dordrecht maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo, af te wijken van het bestemmingsplan Rijksweg A16/N3 voor het ontwikkelen van een zonnepark (zonnepanelen) aan de Rijksstraatweg ong. Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V nr. 722. Dit ligt in het weiland in de oksel van de A16 omsloten door het spoor en de Wieldrechtse Zeedijk.

De aanvraag met ontwerpbesluit “Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk” (NL.IMRO.0505.PB028Wieldrzeedk-2001) en bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 oktober 2019 voor zes weken tijdens kantooruren ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een afspraak maken. Het ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (tot en met 25 november 2019) bij het college van burgemeester en wethouders een zienswijze (mening) geven over het ontwerpbesluit. Adres: College van burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. De zienswijze kunt u bij voorkeur schriftelijk indienen onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk".

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze omgevingsvergunning is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

PDF-versie

U kunt het ontwerp-besluit met bijlagen hier downloaden:

Aanvraag (0,1 kB)

Ontwerpbeschikking (0,1 kB)

Ruimtelijke onderbouwing (10,4 mB)

Tekeningen (5,3 mB)

Landschappelijke inpassing (5,3 mB)