Zonnepark Transberglocatie

Ligging en inhoud

Het plan heeft betrekking op de inrichting van het zonnepark Transberglocatie. De locatie ligt aan de Rijksstraatweg, ten zuiden van nummer 185 te Dordrecht.

Mogelijkheid instellen beroep

Burgemeester en wethouders van Dordrecht maken bekend dat zij op 20 februari 2017 hebben besloten om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo af te wijken van het bestemmingsplan ‘Dordtse Kil’ voor de inrichting van het zonnepark Transberglocatie.

De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0505.PB020Transberg-3001) en bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 februari 2017 tijdens de openingsuren voor zes weken ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, te Dordrecht. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is de inrichtingstekening op twee onderdelen gewijzigd:

  • Aan de noordzijde is alsnog een haag ingetekend;
  • De belemmeringsstrook van de gasleiding is alsnog vrijgehouden van zonnepanelen.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders heeft ingediend, kunnen tot en met 10 april 2017 tegen de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B,  Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Tegen de bij de verlening aangebrachte wijzigingen kan een belanghebbende tot en met 10 april 2017 tegen de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B,  Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
 
Het besluit treedt in werking met ingang van 11 april 2017. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze omgevingsvergunning is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het plan of de procedure kunt u contact opnemen met de stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Pdf-versie

U kunt het besluit met bijlagen hier downloaden: