Vogelobservatiehutten in de Noorderdiepzone

Ligging en inhoud

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op het plaatsen van een vogelobservatiehut en -scherm. Het plan ligt in de Noorderdiepzone.

Indienen zienswijze

Burgemeester en wethouders van Dordrecht maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo, af te wijken van het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch voor het plaatsen van een vogelobservatiehut en -scherm, gelegen in de Noorderdiepzone.

De aanvraag met ontwerpbesluit “Observatiehut” (NL.IMRO.0505.PB026Observ-2001) en bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 september 2019 voor zes weken tijdens kantooruren ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een afspraak maken. Het ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl (klik daar op de gemarkeerde locatie in de kaart om het plan in te zien).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (tot en met 4 november 2019) bij het college van burgemeester en wethouders een zienswijze (mening) geven over het ontwerpbesluit. Adres: College van burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. De zienswijze kunt u bij voorkeur schriftelijk indienen onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Vogelobservatiehutten in de Noorderdiepzone".

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze omgevingsvergunning is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie op ruimtelijkeplannen.nl:

Pdf-versie

U kunt het ontwerp-besluit met bijlagen hier downloaden.

Aanvraag (0,6 Mb)

Tekeningen (2,9 Mb)

Ruimtelijke onderbouwing (1,5 Mb)