Valkhorst fase 2

Ligging en inhoud

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van 41 grondgebonden woningen. De locatie ligt in het gebied Leerpark in de driehoek tussen de spoorlijn Dordrecht ‐ Roosendaal, de randweg Dordrecht (N3) en de Dubbeldamseweg Zuid.

Mogelijkheid instellen beroep

Burgemeester en wethouders van Dordrecht maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo af te wijken van het bestemmingsplan Leerpark voor het oprichten van 5 woningen met bijbehorende voortuinen aan de Jan Ligthart ten zuiden van de panden Jan Ligthartlaan 3 tot en met 11, welke de bestemmingsgrens overschrijden. De woningen maken deel uit van het nieuwbouwproject Valkhorst, fase 2.

De aanvraag met ontwerpbesluit “Woningen Valkhorst, fase 2” (NL.IMRO.0505.PB023Valkhorst-2001) en bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 mei 2018 tijdens de openingsuren voor zes weken ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, te Dordrecht. Het ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (tot en met 25 juni 2018) bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit (adres: College van burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Valkhorst, fase 2".

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 20 juni 2018, een telefonische afspraak te worden gemaakt (telefoon 078 - 770 4899).

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze omgevingsvergunning is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Pdf-versie

U kunt het ontwerp-besluit met bijlagen hier downloaden: