Overleg

Bij diverse gelegenheden overleggen gemeente en ondernemers met elkaar.

Met vier overlegorganen overlegt de gemeente op structurele basis: Platform Binnenstad, Horeca Overleg Platform en Adviesraad voor Detailhandel. Op deze pagina vindt u per overlegorgaan een overzicht van het doel van het overleg, de deelnemende partijen, de vergaderfrequentie en informatie over de agenda en contactpersonen.

Platform Binnenstad

Doel

In dit strategisch overleg ligt de nadruk op de economische ontwikkeling van de binnenstad. De deelnemende partijen hebben een economisch belang bij de positionering en ontwikkeling van dit gebied.

Deelnemende partijen

 • Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht
 • Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Drechtsteden)
 • Centrale Vereniging Ambulante Handel
 • Culturele Instellingen Dordrecht
 • Dordrechtse Ondernemers Vereniging
 • Gemeente Dordrecht (wethouders Binnenstad en Economie)

Voorzitter

Het platform heeft een onafhankelijk voorzitter, de heer C. van Netten.

Ondersteuning/advisering

Ondersteuning en advisering ambtelijk door gemeente Dordrecht

Frequentie

1 keer per kwartaal

Horeca Overleg Platform

Doel

Overleg tussen horeca, politie en gemeente over alle horeca aangelegenheden.

Deelnemende partijen

 • Burgemeester gemeente Dordrecht
 • Wethouder Economie, gemeente Dordrecht
 • Coördinerend wethouder Binnenstad, gemeente Dordrecht
 • Districtchef Politie
 • Koninklijk Horeca Nederland  

Voorzitter

Burgemeester gemeente Dordrecht

Ondersteuning

Ambtelijke ondersteuning door coördinator horeca, gemeente Dordrecht

Frequentie

3 keer per jaar

Breed Horeca Overleg

De Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Drechtsteden en de gemeente Dordrecht organiseren gezamenlijk het jaarlijkse Breed Horeca Overleg.

Alle horeca-ondernemers uit Dordrecht zijn welkom dit overleg bij te wonen. Naast horeca ondernemers en gemeente zijn ook betrokken partijen, zoals politie, bij het overleg aangesloten.

Doel

Afstemming over actuele horeca aangelegenheden.

Frequentie

1x per jaar

Contact

Wilt u meer informatie over dit overleg, dan kunt u contact opnemen met Reineke de Vries, via telefoonnummer 078 770 48 88 of e-mailadres reaj.de.vries@dordrecht.nl.

Vergaderstukken

Van het Breed Horeca Overleg wordt geen verslag gemaakt. U kunt wel de presentaties bekijken:

Politie Veiligheidsplan (pdf, 605 kB)
Handhaving Orde en Veiligheid Dordtse Horeca (pdf, 1089 kB) 
Collectieve Horeca Ontzegging (pdf, 304 kB)

Adviesraad voor de Detailhandel

De Adviesraad voor de Detailhandel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over aangelegenheden die de detailhandel betreffen. Dit advies is niet bindend. In een aantal gevallen schrijft het bestemmingsplan voor dat het college de Adviesraad moet horen, alvorens een beslissing te nemen over een vrijstelling van het bestemmingsplan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vestiging van winkelondersteunende horeca in een winkelstraat. Ook bij het opstellen van detailhandelsbeleid wordt de Adviesraad om advies gevraagd.

Deelnemende partijen

Voorzitter

Wethouder Economie, gemeente Dordrecht

Ondersteuning/advisering

Ambtelijke ondersteuning door de gemeente Dordrecht

Frequentie

4 keer per jaar

Informatie

Wilt u meer informatie over, of inzage in de ARD vergaderingen? Neem dan contact op met Reineke de Vries van Dordt Onderneemt, via telefoonnummer 078 770 48 88 of e-mailadres reaj.de.vries@dordrecht.nl.