Stadswerven

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in het noorden van Dordrecht en wordt begrensd door de Beneden – Merwede, de Papendrechtsestraat (inclusief bebouwing oostzijde), de Merwedestraat, de Oranjelaan, de Noordendijk, de Riedijkshaven en het Wantij.
Het bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan "De Stadswerven" uit 2005. De bestaande bebouwing en functies in het plangebied worden hierin geregeld. Daarnaast maakt het plan nieuwbouw van met name woningen mogelijk op de Kop van de Staart en voorziet het plan in een langzaam verkeersbrug (de Prins Clausbrug) over het Wantij tussen de Punt en het Noorderhoofd.

kaartje ligging Stadswerven

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 10 mei 2016 en met ingang van 9 juli 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit

Besluit hogere waarden Stadswerven

Besluit provincie hogere waarden stadswerven