Bestemmingsplan Amstelwijck 2020

Ligging en inhoud


Het plangebied ligt in het zuidwesten van Dordrecht en grenst:

  • in het noorden aan de Reeweg Zuid en de wijk Dordtse Hout
  • in het oosten aan de N3
  • in het zuiden aan de Kilweg
  • in het westen aan de A16

Het plan bestaat uit de volgende deelgebieden: de Refaja-locatie (noordelijke deel), Smitzigt (voormalige kwekerij van Stadsbeheer) en de naastgelegen boomgaard, Amstelwijck Midden (voornamelijk sportvelden) en Amstelwijck Spoorzone (gecombineerde oostelijke zone noord en zuid).

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 15 december 2020 en met ingang van 16 februari 2021  in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Crisis- en herstelwet

Het bestemmingsplan Amstelwijck 2020 is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dat biedt de mogelijkheid voor een globale planopzet die nog veel ruimte laat om in samenwerking met de markt, bewoners en belanghebbenden tot bouwontwikkeling te komen. Daarnaast kunnen onderwerpen, die normaal niet in het bestemmingsplan thuis horen, geregeld worden. Bijvoorbeeld eisen in verband met klimaatadaptatie, het energiesysteem en gezondheid. 
Op basis van de aanwijzing tot experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet kan het besluit tot vaststellen van hogere waarden (geluid) onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. In artikel 4 van de regels van het bestemmingsplan zijn deze hogere waarden opgenomen. 
Tot slot heeft de raad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het bestemmingsplan gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Het betreft hoofdstuk 4 van de regels.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel: tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

raadsbesluit (pdf, 0.5 mB)

regels (pdf, 3.2 mB)

toelichting (pdf, 6.1 mB)

verbeelding (pdf, 2.4 mB)

delegatiebesluit (pdf, 0.5 mB)