Bedrijf aan huis

Veel mensen die een eigen bedrijf willen beginnen, willen dit bedrijf in het eigen woonhuis vestigen. Het gaat hierbij zowel om vrije beroepen als om andere vormen van beroepsuitoefening.

De gemeente Dordrecht maakt hierbij onderscheid tussen activiteiten die:

 • geen enkele invloed hebben op de woonomgeving
 • activiteiten die wel invloed hebben op de woonomgeving

Aanvragen

Heeft u een vergunning nodig? Vraag deze dan direct aan via het Omgevingsloket online. Bij uw aanvraag stuurt u de ingevulde Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 mee.

Vraag een vergunning aan via OZHZ 

Kosten en afhandeling

De kosten zijn € 668,- en u krijgt binnen 8 weken na de aanvraag bericht van ons.  

Geen toestemming nodig

U mag zonder toestemming het beroep uitoefenen aan huis wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • u gebruikt voor het uitoefenen van het (vrije) beroep of het aan huis verbonden beroep maximaal 25% van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van aan- en uitbouwen tot een maximum van 50 m2
 • degene die de beroepsactiviteit in de woning uitvoert is ook bewoner van de woning
 • de activiteiten niet volgens de Wet milieubeheer vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn
 • u zorgt voor parkeer- en stallingbehoefte op eigen terrein die ontstaan door het uitoefenen van het (vrije) beroep aan huis
 • de activiteit passen qua aard, omvang en uitstraling in een woonomgeving
 • er mag geen detailhandel plaatsvinden
 • u brengt geen uiterlijke kenmerken aan de buitenzijde van de woning of elders op het bouwperceel aan die verwijzen naar het (vrije) beroep aan huis. U mag wel een kleine naams- en beroepsaanduiding hebben

Let op: u oefent geen vrij beroep en/of een aan huis verbonden beroep uit in bijgebouwen.

Altijd toestemming nodig

U dient een verzoek om afwijking van de bovenvermelde voorwaarden in als: 

 • uw activiteiten invloed hebben op de woonomgeving
 • u meer dan één arbeidsplaats heeft
 • de meldingsplichtige activiteiten volgens een advies van de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid
  • geen onevenredige overlast veroorzaakt voor de omgeving en
  • vanuit planologisch oogpunt acceptabel is
 • parkeren op de openbare weg plaatselijk niet tot overlast van de verkeers- en parkeersituatie leidt
 • u een beperkte verkoop heeft van producten die met het (vrije) beroep aan huis te maken hebben

De gemeente beoordeelt elk verzoek als een apart verzoek.  

Meer informatie

Wilt u algemene informatie over het starten van een bedrijf aan huis? Neem dan contact op met Dordt onderneemt

Ook vindt u meer informatie op de websites van Kamer van Koophandel en Ministerie van Economische zaken en Klimaat. Of neem contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 85 85.