Leerplicht

Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kinderen. De gemeente controleert of de kinderen naar school gaan of met een geldige reden wegblijven. In de regio Zuid-Holland Zuid voert LVS (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) deze controle uit. LVS neemt maatregelen als zij merkt dat kinderen wegblijven van school en/of zonder een startkwalificatie van school gaan.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht

De leerplicht geldt voor elk kind:

 • vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag
 • tot aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt

Kwalificatieplicht

Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft behaald of
tot de dag dat de jongere 18 jaar is.
Deze jongeren volgen een volledig onderwijsprogramma of een wettelijk erkend leertraject, dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Onder startkwalificatie vallen de diploma's van:

 • Havo of VWO
 • MBO diploma niveau 2
Extra verlof van school

Bij extra verlofaanvragen tot 10 dagen per schooljaar beslist de directeur van de school. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). Verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan.

Vrij van schoolplicht

Uw kind hoeft niet naar school als:

 • de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel
 • uw kind ziek is. U moet zo spoedig mogelijk aan de school doorgeven dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen. Deze verklaring is in principe voldoende. U hoeft geen doktersverklaring in te leveren.
 • uw kind op school geschorst is en van het schoolhoofd (als straf) niet op school mag komen
Schoolverzuim: spijbelen, te laat komen en luxe verzuim

Iedere school heeft een aanpak om schoolverzuim van de leerlingen tegen te gaan. Zij meldt bij Leerplicht en Schoolverlaten (LVS) wanneer een leerling zonder geldige reden een periode wegblijft. Voor deze periode geldt meer dan 16 les- of praktijkuren binnen 4 opeenvolgende lesweken.

Na de melding door school start de consulent van LVS een onderzoek naar de redenen van het verzuim. De consulent neemt contact op met school en ouders. Vanaf 12 jaar is een kind zelf ook verantwoordelijk voor het schoolverzuim. De consulent van LVS mag het kind dan ook hierop aanspreken. De consulent helpt ook met het zoeken naar een passende oplossing om schoolverzuim te voorkomen.

Acties van de consulent

De consulent van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten kan de volgende maatregelen nemen:

 • verzuimgesprek voeren met ouders en leerling
 • waarschuwing geven
 • verwijzen naar zorg- en hulpverleningsinstanties
 • handhaven (HALT-verwijzing, proces verbaal opmaken en/of melding bij de sociale verzekeringsbank)

Bij ernstige zorgen over uw kind meldt de consulent dit in 'Zorg voor Jeugd'. Dit is een signaleringssysteem waarbij de volgende instellingen samenwerken:

 • scholen
 • jeugdteams
 • LVS (Dienst Gezondheid & Jeugd) 
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • politie
Heeft u vragen?

Meer informatie over Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vindt u op de website Dienst Gezondheid en Jeugd. De Dienst is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 078 770 8500. Het adres is:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht

Website Rijksoverheid: leerplicht
Ingrado: Brancheorganisatie voor leerplicht en RMC

Wetgeving