Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op een school. Jongeren vanaf 12 jaar zijn zelf ook verantwoordelijk  voor hun schoolgang.

De consulenten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd) zijn verantwoordelijk voor de preventie, toezicht  en handhaving van de leerplicht  en de kwalificatieplicht. LVS geeft uitvoering aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor voortijdig schoolverlaten. In de regio Zuid-Holland Zuid voert LVS voor de 10 gemeenten deze werkzaamheden uit.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht

De leerplicht geldt voor elk kind:

 • vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag
 • tot aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt

Kwalificatieplicht

Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft behaald of tot de dag dat de jongere 18 jaar is.

Deze jongeren volgen een volledig onderwijsprogramma of een wettelijk erkend leer- werktraject, dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Onder startkwalificatie vallen de diploma's van:

 • Havo of VWO
 • MBO diploma niveau 2, 3 en 4
Vrij van geregeld schoolbezoek

Uw kind hoeft niet naar school als:

 • de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel
 • uw kind ziek is. U moet zo spoedig mogelijk aan de school doorgeven dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen. U volgt daarbij de werkwijze van de school. 
 • uw kind op school geschorst is en van het schoolhoofd (als straf) niet op school mag komen
Schoolverzuim: spijbelen, te laat komen en luxe verzuim

Iedere school heeft een aanpak om schoolverzuim van de leerlingen tegen te gaan. De school meldt bij LVS wanneer een leerling zonder geldige reden afwezig is geweest van school. Voorbeelden van schoolverzuim zijn:

 • spijbelen
 • te laat komen (te laat op school of in de les)
 • luxe verzuim (b.v. eerder op vakantie of later terugkomen, buiten de schoolvakanties om)

Na de melding door school start de consulent van LVS een onderzoek naar de redenen van het verzuim. De consulent neemt contact op met school. De consulent van LVS zal ook met ouders een gesprek aangaan.

Vanaf 12 jaar is een jongere zelf ook verantwoordelijk voor het schoolverzuim. De consulent van LVS gaat het gesprek met de jongere aan over zijn/haar schoolverzuim. En de consulent zal de jongere op zijn/haar verzuim aanspreken. Ook helpt de consulent met het zoeken naar een passende oplossing om schoolverzuim te voorkomen.

Acties van de consulent

De consulent van LVS kan de volgende stappen zetten of maatregelen nemen:

 • verzuimgesprek voeren met ouders en leerling
 • verwijzen naar en samenwerken met zorg- en hulpverleningsinstanties
 • waarschuwing geven
 • handhaven (HALT-verwijzing, proces verbaal opmaken en/of melding bij de sociale verzekeringsbank)

De consulent kan bij schoolverzuim de samenwerking zoeken met andere organisaties en partners zoals:

 • scholen
 • Stichting Jeugdteams en andere (jeugd)hulpverleningsinstanties
 • samenwerkingsverbanden
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Openbaar Ministerie
 • Politie
Extra verlof van school

Ouders kunnen extra verlof aanvragen als er bijzondere omstandigheden zijn. Bij extra verlofaanvragen tot en met 10 dagen beslist de directeur van de school. Bij meer dan 10 dagen beslist de consulent van LVS.

Voortijdig Schoolverlaten

In de regio Zuid-Holland Zuid voert LVS voor de 10 gemeenten de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) uit voor voortijdig schoolverlaten.

Verzuim 18+

School of MBO-instelling melden bij LVS wanneer een jongere zonder geldige reden heeft verzuimd. De consulent LVS doet dan onderzoek naar het verzuim. Als het nodig is, neemt de consulent contact op met de jongere. In dat contact benadrukt de consulent het belang van het behalen van een diploma (startkwalificatie). De consulent helpt ook met het zoeken naar een passende oplossing om schooluitval te voorkomen.

Trajectbegeleiding Voortijdig Schoolverlaters

LVS registreert iedere jongere van 18 tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie. Jongeren die voortijdig de school verlaten, krijgen begeleiding  van LVS:

 • terug naar onderwijs
 • naar werk
 • een combinatie van onderwijs en werk

Matchmakers

LVS, Sociale Dienst Drechtsteden en Avres zetten samen de MatchMakers in. Zij begeleiden jongeren tot en met 27 jaar bij het vinden van scholing of werk als: 

 • zij geen diploma hebben op Havo-, Vwo- of MBO-2 niveau en
 • geen vast werk of inkomen hebben
Meer informatie LVS

LVS helpt

Naar school gaan (of een opleiding volgen) is niet voor iedereen even makkelijk. LVS helpt jongeren, kinderen en hun ouders als naar school gaan even niet lukt. Kijk op de website van LVS of bel 078 770 85 00.

Wat LVS doet

LVS adviseert en ondersteunt als er sprake is van schoolverzuim of uitval. Daarbij zet LVS, als het nodig is, in op een integrale aanpak. De problemen van de jongere en het vinden van een passende oplossing staan hierbij centraal. LVS geeft informatie en advies aan ouders, jongeren en professionals over: 

 • leerrecht
 • extra verlof
 • vrijstellingen
 • schoolverzuim 
 • kwalificatieplicht
Meer informatie

Meer informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten vindt u op de:

LVS is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 078 770 85 00 en per e-mail.

Wetgeving