Huisvesting van het onderwijs

De gemeente Dordrecht heeft zorgplicht voor de huisvesting van scholen:

 • (speciaal) basisonderwijs
 • (voortgezet) speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs

Schoolbesturen waarvan het onderwijs in Dordrecht is gevestigd, kunnen huisvestingsvoorzieningen aanvragen. Hoe de gemeente deze plicht uitvoert staat beschreven in de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs. 

De gemeente heeft daarnaast een aantal extra voorzieningen waarvan een school onder bepaalde omstandigheden gebruik mag maken. De voorzieningen leest u onder het kopje wetgeving.

Online aanvragen

U doet de aanvraag online vóór 1 februari (voor het volgende kalenderjaar).  Bij uw aanvraag leest u precies wat u moet meesturen.

Vraag huisvesting onderwijsvoorzieningen aan

Afhandeling

het college neemt een besluit op uw aanvraag:

 • uiterlijk 31 december voor een huisvestingsvoorziening
 • binnen 4 weken op uw spoedaanvraag
 • binnen 12 weken op een extra voorziening
Toekennen (extra) voorziening

Alleen als de school in Dordrecht gevestigd is, kunnen schoolbesturen de volgende voorzieningen aanvragen: 

 • (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, ingebruikname, verplaatsing, terrein of medegebruik van een schoolgebouw
 • 1e inrichting van een schoolgebouw met leer- en hulpmiddelen, onderwijspakket en/of meubilair
 • herstel van constructiefouten
 • herstel of vervanging van schade in geval van bijzondere omstandigheden
 • huur sportterrein (alleen voor voortgezet onderwijs)

Extra voorzieningen:

 • exploitatie en beheer van schoolgebouwen door de gemeente
 • voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs
 • grondslag bekostiging voor materiele instandhouding lichamelijke oefening
 • ontwerp groenblauwe schoolpleinen
 • uitvoering groenblauwe schoolpleinen
 • onderzoekskosten plaatsen zonnepanelen
Voorziening per post aanvragen

Jaarlijks voor 1 februari (voor het volgende kalenderjaar). Een spoedaanvraag kunt u op elk gewenst moment aanvragen. U stuurt het volledig ingevulde formulier Aanvraag Voorziening Onderwijshuisvesting (pdf, 79 kB) op naar:

Gemeente Dordrecht
Cluster Publieksaccommodaties onderwijshuisvesting
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Formulier Opgave gymnastiekruimte (pdf, 67 kB)
Formulier aanvraag uitvoering groenblauwe schoolpleinen (pdf, 284 kB)

Groenblauwe schoolpleinen

Een groenblauw schoolplein heeft veel beplanting, natuurelementen en minder tegels. Dit biedt een bijdrage aan waterberging en is regenbestendig. Daarnaast vergroot het ook het speelgenot voor kinderen. 

Hebt u een ontwerp voor een groenblauw schoolplein en wilt u een bijdrage in de kosten voor de aanleg daarvan? Print dan het formulier Aanvraag uitvoering groenblauwe schoolpleinen (pdf, 284 kB), vul dit volledig in en stuur het op naar de gemeente.

Bekijk ook het formulier Ontwerp groenblauwe schoolpleinen (pdf, 278 kB) en de randvoorwaarden bij het ontwerp (pdf, 282 kB) .

In bijlage 4 en 5 van de Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs leest u de voorwaarden voor een bijdrage uit de ontwerp- of uitvoeringsregeling groenblauwe schoolpleinen. 

Meer informatie leest u op de website Groenblauw Dordrecht

Meer informatie

Vul het conta​​​​ctformulier in of u bel met het secretariaat van Cluster Publieksaccommodaties onderwijshuisvesting via het telefoonnummer 078 770 41 97