Huisaansluitingen riolering: wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het riool zorgt ervoor dat we afvalwater kunnen inzamelen en afvoeren. De gemeente is eigenaar van het hoofdrioolstelsel.

Huisaansluitingen op het hoofdrioolstelsel zijn eigendom van woningbezitters. Dat is ook zo voor het deel van uw huisaansluiting dat in de openbare ruimte ligt. Dit is niet bij iedereen bekend. Het leidt dan ook wel eens tot misverstanden. We geven u graag de goede informatie.

Wat en van wie is een huisaansluiting? 

Een huisaansluiting is de buis tussen het waterafvoersysteem in uw woning of gebouw en het gemeentelijke riool. Bij woningen met een tuin ligt de huisaansluiting voor een deel op eigen terrein en voor een deel in de openbare ruimte. Bij woningen zonder tuin ligt de aansluiting helemaal in de openbare ruimte. U kunt dit op de tekening zien. 

Tekening van rioolaansluitingen en wie voor welk deel van het riool verantwoordelijk is.

Ligt een gedeelte van uw huisaansluiting in de openbare ruimte? Dan hoort het toch bij uw woning of gebouw. U bent als woningbezitter eigenaar van de hele huisaansluiting. In de artikelen 3:4 en 5:3 van het Burgerlijk Wetboek staat het zo: "Horizontale natrekking heeft tot gevolg dat de leiding eigendom is van het gebouw waarvan zij uitgaat". 

Als eigenaar van de (hele) huisaansluiting bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud ervan. Dat geldt voor het deel dat op uw terrein ligt en voor het deel in de openbare ruimte. U bent dus ook verantwoordelijk voor het oplossen van een verstopping. Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan verzakkingen, scheuren, het ingroeien van wortels, een foute aansluiting of verkeerd gebruik van het riool.

Wanneer heeft u een ontheffing nodig om te graven?

Zijn er problemen in het deel van de huisaansluiting in de openbare ruimte? In dat geval vraagt u (of uw loodgieter) een ontheffing aan bij de gemeente. Deze ontheffing is gratis. Alleen medewerkers van de gemeente en bedrijven die de gemeente erkent, mogen (graaf)werk uitvoeren in de openbare ruimte. U mag dus zelf niet graven of werken in de openbare ruimte. Dit staat in artikel 2.1.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (APV).

Ontheffing aanvragen 

U kunt een ontheffing aanvragen bij de afdeling Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente (Water en Riolen), telefoonnummer: (078) 770 46 93. U kunt de ontheffing ook aanvragen via de website: www.dordrecht.nl/rioolaansluiting 

Waarom zijn de kosten van werk aan de huisaansluiting voor mij?

U bent eigenaar van de gehele huisaansluiting. U bent dat dus ook van het deel dat in de openbare ruimte ligt. Dat noemen we: horizontale natrekking. Alle reparatiekosten zijn dan ook voor u. Er is een uitzondering. Kunt u bewijzen dat de problemen het gevolg zijn van ingroei door wortels van een gemeenteboom? Dan betaalt de gemeente de reparatiekosten.

Wetgeving

De regels rond het beheer en onderhoud van rioolaansluitingen  staan in het Burgerlijk Wetboek en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). We zetten ze hier even voor u op een rijtje. 


Artikel 3:4 Burgerlijk Wetboek 

  1. Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak.
  2. Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak.


Artikel 5:3 Burgerlijk Wetboek

Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen.


Artikel 2.1.12 APV 

Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg:

  1. Het is verboden zonder ontheffing van het college een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.
  2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat, alsmede alle niet-openbare ontsluitingswegen van gebouwen.
  3. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap bij het uitvoeren van zijn/haar publiekrechtelijke taak.
  4. Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Provinciaal wegenreglement, de Waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening Dordrecht.


Artikel 1 Wegenverkeerswet 1994

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
b. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten