Opgaven en clusters

De opgaven van de stad zijn leidend voor het werk van de gemeentelijke organisatie. Sommige opgaven vragen gedurende langere tijd extra inspanning van de organisatie en aandacht van het gemeentebestuur.

Begin 2022 zijn dat de opgaven:

  • Dordrecht Klimaatneutraal 2040
  • Economie (banen met impact)
  • Diversiteit
  • Groenblauwe stad
  • Nationaal Programma Leefbaarheid en veiligheid

Bij deze opgaven wordt vanuit de organisatie zoveel mogelijk samengewerkt met burgers en organisaties in de stad. We werken aan gezamenlijke ambities; de gemeente kan en wil zulke opgaven niet alleen realiseren.

De clusters

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt met wisselende teams en onder verantwoordelijkheid van drie directeuren gewerkt aan de opgaven. Daarnaast worden allerlei reguliere taken vervuld. De gemeentelijke organisatie is daarvoor opgedeeld in clusters en binnen de clusters in kernteams. Welke clusters er zijn is te zien in het organogram.

Organogram gemeente Dordrecht (pdf, 293 kB)

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is naast ondersteuner van het College van burgemeester en wethouders ook de algemeen directeur van de gemeente. Hij wordt bij de sturing op de totale organisatie terzijde gestaan door een concerndirecteur.

Meer informatie

pagina Missie gemeente Dordrecht